All posts by ACTM

Şu ýyl FLEX Maksatnamasy bäsleşigine gatnaşmak isleýanler üçin iň soňky mumkinçilik!

2016-2017-nji ýyl FLEX Maksatnamasynyň bäsleşiginiň in sonky 1-nji tapgyry 2015-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda, Ýekşenbe güni, Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mekdebinde sagat 9:00 da geçirilýär. Türkmenistan boýunça Maksatnama gatnaşmaga laýyk gelýan okuwçylaryň ählisini hat-da öz ýaşaýan Welaýatynda ýa-da şäherinde bäsleşigiň geçirilip tamamlanandygyna garamazdan, bu bäsleşige gatnaşmaga çagyrýarys. FLEX Maksatnamasy baradaky maglumatlary Türkmenistan FLEX web sahypamyzdan alyp bilersiňiz.

Continue reading Şu ýyl FLEX Maksatnamasy bäsleşigine gatnaşmak isleýanler üçin iň soňky mumkinçilik!

2015-nji Tomus Seminaryň Gatnaşyjylaryny üstünlikli tamamlany bilen Gutlaýarys!

Amerikan Geňeşleri Türkmenistanda geçirilen 2015-nji ýylyň Tomus Seminarynyň gatnaşyjylaryny doly bäş günlik intensiw seminary üstünlikli tamamlany bilen gutlaýarys. Şu Tomus Seminaryň bäş gün dowamynda gatnaşyjylar ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna giriş resminamalary tabşyrmagyň  ähmiýetli maglumaty baraga gönükdirilip, iň bäsdeş dalaşgär boldylar.

Continue reading 2015-nji Tomus Seminaryň Gatnaşyjylaryny üstünlikli tamamlany bilen Gutlaýarys!

Amerikan Geňeşlikleri FLEX 2015-2016 bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlaýar!

Amerikan Geňeşlikleri FLEX 2015 bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlaýar, olar Amerikan Birleşen Ştatlarynda 2015-16 okuw ýyly dowamynda okap ýaşarlar. Şu okuwçylar kabul edýän Amerikan maşgala-da ýaşap, Amerikaň orta mekdeplerinde okarlar. Geçen FLEX maksatnamasy örän bäsleşikli maksatnama bolup,onuň synaglaryna gatnaşanlaryň diňe 3% goterimi kabul edildi. Ýeňijileri ýene—de bir sapar gutlaýarys we olara bir ýylyň dowamynda wagtlaryny gyzykly hem-de täsinli geçirmeklerini arzuw edýäris.