All posts by ACTM

ABŞ-da Ýokary Bilim Hünarmenler Sergisini

Gelejegiňiz barada oýlanýarmysyňyz? Gelejekde kim bolarkam diyip öz-özüňize sowal berýarmisiňiz? Amerikan koleji ýa-da uniwersitetlerinde okamak size kär saýlamakda ýardam berip biljegini   bilýarmisiňiz? “EducationUSA” ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat Serişdeler Merkezi bilen bilelikde size ABŞ-da giňden ýaýran kärler we hünärler barada maglumat almaga ýardam eder!

“EducationUSA” mart aýynyň 24 bilen 27-si aralygynda “ABŞ-da Ýokary Bilim Hünarmenler Sergisini” gurnaýarlar.

Görnükli üstünlikleri gazanan iki sany alyp baryjylar size hünar saýlap seçmek we gelejekde dereje gazanmak bilen bagly öz tejribelerini paýlaşyp her gün çykyş ederler.

Serginiň doly tertipnamasy ýakyn geljekde siziň dykkatyňyza hödürlener.

Maglumat we medeniýet bölümine barmagyň ugry şu kartada berilen (görkezilen).

HALKARA BILIM HEPDELIGI

2014-nji ýylyň güýzinde ABŞ-nyň Bilim baradaky Maslahat merkezi we Halkara bilim meseleleri boýunça Amerikan geňeşi halkara derejesinde meşhur çäre bolan her ýylda geçirilýän Bilim ýarmarka we Halkara Bilim hepdeligine gatnaşdylar. Şu ýyl Halkara bilim hepdeliginiň şanly 15 ýyllygy bellenilip, onuň bilen baglylykda özbaşdak bilim almak meseleleri barada köp sanly gyzykly prezentasiýalary gurnadyk, tegelek stollary, oýunlary we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýokary bilim almaga höweslendirmäge gönükdirilen beýleki çäreleri geçirdik.

Halkara Bilim hepdeliginde görkezilen ähli prezentasiýalar we gurnalan jedelli maslahatlar (diskussiýa) şu ýerde PDF görnüşde aňsatlyk bilen ýüklenilip bilner:

Continue reading HALKARA BILIM HEPDELIGI

BILIM WE MASLAHAT BERIŞ MERKEZI

Bilim we maslahat beriş merkezi (EAC) ABŞ-da bilim almagyň mümkinçilikleri barada açyk we mugt maglumatyň çeşmesi bolup, amerikanyň kolejlerine we uniwersitetlerine girmek üçin zerur bolan TOEFL, LSAT, SAT we GPE ýaly standartlaşdyrylan testler baradaky maglumatlary berýär.

ABŞ-da bilim almak meseleleri boýunça maslahatçy Türkmenistandaky dalaşgärlere dürli derejeler şol sanda, bakalawr, magistr we doktor derejeleri barada maglumat berýär we amerikanyň ýokary okuw jaýlaryna tabşyrmak üçin zerur bolan resminamalary taýýarlamakda ýardam berýär.

Bilim we Maslahat beriş merkezi (EAC) şahsy maslahat berişi we toparlaýyn maslahat berişleri hödürleýär; iňlis dilindäki köp dürli kitaby bolan kitaphanasy bar; anketalary we giriş resminamalary, üstünlikli tabşyrmaga, standartlaşdyrylan testlerden geçmäge şeýle hem, amerikan uniwersitetlerinden we kolejlerinden maliýe kömegini almaga gönükdirilen seminarlary, prezentasiýalary we dürli çäreleri hödürleýär.

EAC kitaphanasy akademiki maksatlar üçin Internet toryndan jemgyýetiň mudsuz peýdalanmagyny hödürleýär we ol ýerde amerikan ýokary okuw jaýlarynyň broşuralary we kataloglary şol sanda, programmalaryň we kurslaryň umumy mazmuny, kabul edişiň umumy talaplary we giriş resminamalary tabşyrmagyň tertibi baradaky maglumatlar ýerleşdirilendir. Mundan başga, EAC kitaphanasynda talyp hakyny (stipendiýalary) almak, standartlaşdyrylan testlere taýýarlyk görmek, düzme ýazmak, şahsy maglumaty (rezume) taýýarlamak we akademiki bilim almanyň maksatnamasyny işläp taýýarlamak ýaly maglumatlar bar.

Doly maglumat üçin şu aşakdaky salgylar boýunça ýüz tutup bilersiňiz:
Görogly köçesi, 48/A jaý, Aşgabat ş., Turkmenistan
Tel./Fax: (993) (12) 36-90-16/21/22 (goş.116)
E-poçta:  eac@americancouncilstm.org
Bilim we maslahat beriş merkezinde maslahat almak üçin kabul ediş günler:
duşenbe  – anna 09:00-18:00
arakesme:  13:00 – 14:00
Bilim we Maslahat beriş Merkeziniň Maslahatçysy bilen ýörite duşuşyk isleýän bolsaňyz, jaň edip ýa-da elektron hat ýazmagyňyzy haýyş edýäris, şonuň ýaly köprak maglumat almak üçin biziň her aýlyk kalendarymyzda biziň geçirilýän çärelerimizi we maslahatlaşma sessiýalaryny görip bilersiňiz.
Aşgabat şäherindäki Görogly köçesi 48A jaý ofisimyza geliň.