FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň uçurymlary Türkmenistana hoş geldiňiz!

FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň dowamynda Amerikan maşgalasynda ýaşap, amerikan mekdeplerinde okan okuwçylarymyz, Türkmenistana hoş geldiňiz!

Biz siziň ähli başdan geçirenleriňiz , alan tejribeleriňiz we Amerikan medeniýeti barada öwrenenleriňizi bilmäge sabyrsyzlanýarys!

image_pdfimage_print

ABŞ-NYŇ ÝOKARY OKUW JAÝLARYNA ÜSTÜNLIKLI GIRMEK BOÝUNÇA TAÝÝARLYK MAKSATNAMASY AÝLYK GÜÝZ 2017 TAPGYRYNA GATNAŞMANA ÇAGYRÝAR.

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar.

Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça maksatnamanyň 5 aýlyk güýz tapgyryna gatnaşmana çagyrýar.

Dalaşgärler:
• Orta mekdebi tamamlan bolmaly
• Heniz yokary okuw bilimi almadyk bolmaly
• Turkmenistanda we daşary döwletleriň insitutyň ya-da uniwersitedyň talyby bolmaly däl
• Iňliz dilini kämil derejede bilmeli
• ABŞ-da okamak islegli bolmaly
• Kyýynçylyklara taýar bolmaly

Common-Application
P4S Fall 2017 Session Advertisement
P4S Fall 2017 Application

image_pdfimage_print

FLEX 2017-18 maksatnamasynyň ýeňijilerini gutlaýarys!

FLEX maksatnamasy gatnaşyjylarynyň ýaşaýan ýerlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmegi we yzyna gaýdyp gelmegi bilen bagly çykdaýjylaryny öz üstüne alýar, şeýle hem talyp hakyny berýär.  ABŞ-nyň hökümedi FLEX maksatnamasyna ýolbaşçylyk edýär we oňa doly ýardam berýär. FLEX maksatnamasy onuň talaplaryna gabat gelýän ähli mekdep okuwçylary we maýyp okuwçylar üçin açykdyr. Şu maksatnamanyň döredilen gününden bäri, oňa jemi 220-den gowurak maýyp okuwçy gatnaşyp, şolaryň 4-i Türkmenistandan.

Indiki  2018-2019 ýyllar aralygynda geçiriljek FLEX maksatnamasy 2017-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi arkaly tassyklanandan soňra başlar.  Mekdep okuwçylary, mugallymlary we ene-atalar bäsleşik barada doly maglumaty, talaplary hem-de maýyp çagalar üçin ýörite test mümkinçilikleri barada 2017-njy ýylyň awgust aýynda biziň web-sahypamyzdan ýa-da ýakyn Amerikan merkezlerinden alyp bilerler.

Ýeňijileri ýene—de bir sapar gutlaýarys we olara bir ýylyň dowamynda wagtlaryny gyzykly hem-de täsinli geçirmeklerini arzuw edýäris. FLEX 2018-2019 maksatnamasynyň gatnaşyjylaryna hem üstünlik arzuw edýäris!

image_pdfimage_print