Halkara Bilim Hepdeligi (HBH)


Halkara Bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleriniň Bilim we maslahat beriş merkezine dünýä derejinde geçirilýän Halkara bilim hepdeligini bellemek üçin goşulyň (rejesine  serediň). Bu ýyl HBH-niň 17 ýyllygy sebäpli ählisi bir esasa gönükdirilen-ýagny Amerikanyň Birleşen ştatlarynda ýokary bilim almak bilen tanyşdyrmaklyk üçin köp özboluşly bilim prezentasiýalaryny, pikirlenişli oýunlardyr, çareleri gurnarys.

Download the schedule
image_pdfimage_print

FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň uçurymlary Türkmenistana hoş geldiňiz!

FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň dowamynda Amerikan maşgalasynda ýaşap, amerikan mekdeplerinde okan okuwçylarymyz, Türkmenistana hoş geldiňiz!

Biz siziň ähli başdan geçirenleriňiz , alan tejribeleriňiz we Amerikan medeniýeti barada öwrenenleriňizi bilmäge sabyrsyzlanýarys!

image_pdfimage_print

ABŞ-NYŇ ÝOKARY OKUW JAÝLARYNA ÜSTÜNLIKLI GIRMEK BOÝUNÇA TAÝÝARLYK MAKSATNAMASY AÝLYK GÜÝZ 2017 TAPGYRYNA GATNAŞMANA ÇAGYRÝAR.

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar.

Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça maksatnamanyň 5 aýlyk güýz tapgyryna gatnaşmana çagyrýar.

Dalaşgärler:
• Orta mekdebi tamamlan bolmaly
• Heniz yokary okuw bilimi almadyk bolmaly
• Turkmenistanda we daşary döwletleriň insitutyň ya-da uniwersitedyň talyby bolmaly däl
• Iňliz dilini kämil derejede bilmeli
• ABŞ-da okamak islegli bolmaly
• Kyýynçylyklara taýar bolmaly

Common-Application
P4S Fall 2017 Session Advertisement
P4S Fall 2017 Application

image_pdfimage_print