Halkara Bilim Hepdeligi (IEW)

main-page-1
Halkara Bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleriniň Bilim we maslahat beriş merkezine dünýä derejinde geçirilýän Halkara bilim hepdeligini bellemek üçin goşulyň. Bu ýyl HBH-niň 16 ýyllygy sebäpli ählisi bir esasa gönükdirilen-ýagny Amerikanyň Birleşen ştatlarynda ýokary bilim almak bilen tanyşdyrmaklyk üçin köp özboluşly bilim prezentasiýalaryny, pikirlenişli oýunlardyr, çareleri gurnarys.

Wagty? Noýabr aýynyň 14-18-ne geçiriler
Geçirilýän ýeri? Maglumat Serişdeleri Merkezi (MSM)
ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi, Işewürlik merkezi, 3-nji gat, Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy, Aşgabat, Türkmenistan
Maksady? Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda halkara ýokary bilim bilen tanyşdyrmak

Doly maglumat almak üçin

Print Friendly, PDF & Email

FLEX MAKSATNAMASYNYŇ AŞGABATDAKY 1-nji TAPGYRYŇ NETIJELERI

Aşgabat şaherindäki FLEX maksatnamasynyň bäsleşiginiň 1-nji tapgyryndan geçen okuwçylary gutlaýarys hem ikinji tapgyrda üstünlik arzuw edýäris!

FLEX maksatnamasynyň bäsleşigi şu ýyl dartgynly geçirilip, oňa 412 den gowrak okuwçy gatnaşdy.

Ikinji tapgyra çagyrylan okuwçylar 20-nji mekdebe bellenilen wagtyndan iň azyndan 15 minut öň gelmeli we mekdep lybasynda bolmaly. Hem-de ýany bilen GARA ruçka getirmelidir.

Print Friendly, PDF & Email