Halkara Bilim Sergisi 2015

ABŞ-nda Halkara Bilim Stendine Geliň!

Wagty?
Noýabr aýynyň 12-13-ne sagat 10:00 dan 20:00 aralygynda geçiriler
Noýabr aýynyň 14-ne sagat 10:00 dan 15:00 aralygynda geçiriler

Geçirilýän ýeri?
Sergi köşgi, Garaşsyzlyk şaýoly 104, Aşgabat, Türkmenistan

Maksady?
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda halkara ýokary bilim bilen tanyşdyrmak


ABŞ-da Halkara Bilim Sergisi barada doly maglumat almak üçin http://americancouncilstm.org/education-fairs/?lang=tm

image_pdfimage_print

Şu ýyl FLEX Maksatnamasy bäsleşigine gatnaşmak isleýanler üçin iň soňky mumkinçilik!

2016-2017-nji ýyl FLEX Maksatnamasynyň bäsleşiginiň in sonky 1-nji tapgyry 2015-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda, Ýekşenbe güni, Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mekdebinde sagat 9:00 da geçirilýär. Türkmenistan boýunça Maksatnama gatnaşmaga laýyk gelýan okuwçylaryň ählisini hat-da öz ýaşaýan Welaýatynda ýa-da şäherinde bäsleşigiň geçirilip tamamlanandygyna garamazdan, bu bäsleşige gatnaşmaga çagyrýarys. FLEX Maksatnamasy baradaky maglumatlary Türkmenistan FLEX web sahypamyzdan alyp bilersiňiz.

Continue reading

image_pdfimage_print