2015-nji ýylyň TOMUS SEMINARY

Summer Admissions Workshop 2015 FLYER

Eger-de siz ABŞ-nyň kollejlaryna ýa-da uniwersitetlaryna resminama tabşyrmak bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biz sizi kolledjlara girmeklige bagyşlanan Summer Admissions Workshop 2015 Tomus Seminaryň taýýarlaýjy sessiýasyna gatnaşmaga garaşýarys.

Şu bäş günlik intensiw tomus sessiýasy sizi ABŞ-da ýokary bilim almak üçin resminamany üstünlik bilen tabşyrmana has peýdaly endik bilen üpjün edýär.

Amerikan ýokary bilim sistemasy we ABŞ-da bilim mümkinçilikleri barada bilmek isleseňiz, biziň ABŞ-da ýokary bilim barada Tomus Seminaryna goşulyň!

Seminaryň geçiriljek wagtlary:
2015-nji ýylyň iýul aýynyň 22-den 26-na çenli

Talaplar:

• ABŞ-nyň okuw jaýlaryna (kollej, uniwersitet) resminama tabşyrmak sebäpli uly höweslilik
• gowy iňlis dili endikleri (iňlis dil bilimiňiz test arkaly barlanar!)
• bäş günlik seminaryň tertipli gatnamak
• positiw garaýyş

Nähili bellige alynýar?

1. Bellige alyş spisogyna ýazylyň
2. Iňlis dili testinden geçiň 20 iýun, 2015
3. Gatnaşyjy boluň

Bellige alynmak üçin we Tomus Seminary barada giňişleýin maglumat almak isleseňiz Bilim we maslahat beriş merkezinde (Education USA Advising Center) şu salgy boýunça gelip alyp bilersiňiz:

Aşgabat ş., Türkmenistan
Görogly köç. -48 А
Тel.(+99312) 36-90-16/21/22 (içerki.112)
Elektron salgysy: eac@americancouncilstm.org