Bakalawr derejesini ABŞ-da almak isleýänler barada maslahat

Bakalawr derejesini ABŞ-da almak isleýänler barada maslahat!

Eger siz ABŞ-nyň kollejlary ýa-da uniwersitet okuwlaryna resminamalaryňyzy tabşyrmakda gyzyklanýan bolsaňyz, sizi “ABŞ-da okuw” atly maksatnamasynyň maslahat sessiýalaryna çagyrýarys.

Maslahat sessiýasy bu näme zat? Maslahat sessiýasynyň topary  orta mekdep okuwçylary  we ABŞ-da okamana isleg bildirýän talyplara ABŞ-nyň kollej we uniwersitetlerinde okamak üçin gerekli endik almana hem taýarlamana ugrukdyrylan.

Gatnaşyjylar ýyl boýy Bilim we Maslahat beriş Merkeziniň Maslahatçysy bilen duşuşyp çuňňur okuw barada düşünje alarlar:

 • ABŞ-nyň ýokary okuw bilim sistemasyUS Higher Education System;
 • ABŞ-nyň resminama tabşyrmagyň düzgüni;
 • ABŞ-nyň iň amatly we laýyk hünärli mekdepler;
 • ABŞ-nyň standatlaşdyrylan TOEFL we SAT testlar;
 • ABŞ-da stipendiýa mümkinçilikleri;
 • ABŞ-na sowalnama tabşyrmak we stipendiýa almak üçin düzme (essay) ýazmak!

Talaplar:

 • ABŞ-nyň kollej ýa uniwersitetlaryna girmeklikde gyzyklanma
 • Gowy Iňlis Dil bilimi;
 • Orta mekdep okuwçylar, 9-11 synp, ýa-da ýaňy-ýakynda mekdep gutaranlar;
 • Gowy bahalar;
 • Öran höwesli;
 • Topar sessiýalara gatnaşmagyň mümkinçiligi.

 Toparda okalýanyň eşreti :

 • ABŞ-nyň ýokary okuw sistemasynyň gowy düşünjesi;
 • Düzme (Essaý) ýazmak endikleriň gowylandyrmagy;
 • SAT we TOEFL testlere çuňňur taýýarlama;
 • SAT we TOEFL praktiki test geçmek mümkinçiligi;
 • Mäliýe kömek we stipendiýa tabşyrmakda nebis;
 • Mäliýe kömel almagyň mümkinçiligi, testlaryň tölegi, resminamany doldyrmaklyk we bir ýyl sessiýa gatnanyňyzdan soňra ýol tölegleriň üpjünçiligi mümkindir;
 • Amerikan ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin, EducationUSA şahadatnama alyp, güýçli dalaşgär bolmak!

Registrasiýa etmek açin ýa-da sessiýalar barada doly maglumat üçin Bilim we maslahat beriş merkezine ýüz tutup bilersiňiz:

Görogly köçesi, 48/A jaý, Aşgabat ş., Turkmenistan

Tel.: +(993 12) 36-90-16 / 36-90-21

E-poçta:  eac@americancouncilstm.org