Turkmenistan FLEX 2019 – 2020 Finalists and Alternates List

FINALISTS

Ashgabat

  Name School Grade
1. Aydogdyyev Yusup #29 10
2. Dovletova Selbi #60 11
3. Zhukova Tatyana #32 11

 Lebap Velayat

Name City School Grade
4. Geldymuradov Nazar Turkmenabat #41 10
5. Rustamova Maral Turkmenabat #29 11
6. Umarova Aziza Turkmenabat #11 11

Mary Velayat

Name City School Grade
7. Mammetgurbanova Gulbahar Mary #5 10
8. Ovezov Arslan Yoloten #2 10
9. Chepiyeva Gulnara Mary #25 11

 Dashoguz Velayat

Name City School Grade
10. Bekchanov Merdan Dashoguz #10 9
11. Hangeldiyeva Nazli Dashoguz #24 11
12 Meredova Mahrijemal Dashoguz #25 10

Balkan Velayat

  Name City School Grade
13. Neznamova Anna Balkanabat #1 10
14. Tagiyeva Aynur Turkmenbashy #5 10
15. Sisekenova Zhamal Turkmenbashy #12 10

Alternates

Name City School Grade
1. Gaynanov Artur Turkmenabat #26 10
2. Geldyyeva Zohre Ashgabat #79 11
3. Shadiyev Serdar Bayramaly #4 10