Ýokary synp okuwçylary üçin FLEX alyş-çalyş maksatnamasy

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri ýokary synp mekdep okuwçylary üçin “FLEX” maksatnamasynyň açylanlygy barada buysanç bilen habar berýär!   Türkmenistanyň Bilim Ministrligine we Türkmenistanyň Daşary işler Ministrligine “FLEX” maksatnamasynyň bäsleşigini guramak boýunça berýän goldaw we ýardamlary üçin, hem-de “FLEX” maksatnamasyna kabul ediljek Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň sanlaryny ýigrimi bäşe köpeldenleri üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris.    Şeýle hem Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasyna olaryň “FLEX” maksatnamasyna berýän goldaw we ýardamlary üçin, hem-de doly maksatnamanyň harajatlaryny maliýeleşdirýänleri üçin köp sag bolsun aýdýarys. Bäsleşige gatnaşyjaklara uly üstünlik arzuw edýäris!

20162017-nji okuw ýyly üçin “FLEX” maksatnamasynyň mekdeplerde geçiriljek bäsleşiginiň tertipnamasy:

Şäheriň ady Senesi Wagty Mekdep
Türkmenbaşy, Balkan welaýaty 11  Sentýabr 9:00 Мekdep № 10,  ş.Türkmenbaşy
Balkanabat, Balkan welaýaty 18  Sentýabr 9:00 Mekdep № 3,    ş.Balkanabat
Mary, Mary welaýaty 25  Sentýabr 9:00 Mekdep № 19,   ş.Mary
Daşoguz, Daşoguz welaýaty 2   Oktýabr 9:00 Mekdep № 2,     ş.Dashoguz
Türkmenabat, Lebap welaýaty 9   Oktýabr 9:00 Mekdep № 2,     ş.Türkmenabat
Ahal welaýaty 16 Oktýabr 9:00 Mekdep № 3,      ş.Tejen
Aşgabat 6   Noýabr 9:00 Mekdep № 20,    ş. Aşgabat

Bäsleşigimize 2016-njy ýylyň güýzinde aşakdaky kriteriýalara  gabat gelýän okuwçylaryň ählisi çagyrýarys:

  • 1999-njy ýylyň Mart aýynyň 15-den, 2001-nji ýylyň Maý aýynyň 31-i aralynda doglan;
  • Soňky 5 ýylyň dowamynda ABŞ-da 3 aýdan köp ýaşamadyk;
  • Türkmenistanyň raýaty;
  • Iňlis dilini gowy bilýän.

Ähli gabat gelýän okuwçylary synagyň 1-nji tapgyryna gatnaşmaga çagyrýarys. Olar öz ýany bilen:

  • Gatnaşyp bilýänligi hakynda resmi subutnama (dogluş hakyndaky şahadatnamasyny ýa-da pasportyny);
  • Bir surat (3×4 ölçegli);
  • Ruçka getirmelidirler;
  • We synaglara mekdep lybasynda gelmelidirler.

Bäsleşik 15 minutdan ybarat bolup, okuwçynyň iňlis dilinden bilimini barlaýan umumy test (1-nji tapgyr),  Iňlis dilinde düzme ýazmak (2-nji tapgyr), we Iňlis dilinde test, düzme ýazmak hem-de söhbetdeşlik (3-nji tapgyr).

Synaglar Halkara Bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleriniň agzalary tarapyndan ýurdumyzyň bäş welaýatynda hem geçiriler. Ahal welaýatynyň okuwçylary özlerine amatly bolan ýerde, ýagny Tejende ýa-da Aşgabat şäherinde geçiriljek bäsleşiklere gatnaşyp bilerler.

“FLEX” maksatnamasy Türkmenistanyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylaryna 24 ýyldan gowrak alyş-çalyş mümkinçiligini hödürleýän maksatnama bolup, ABŞ-da 2017-2018-nji okuw ýylynyň dowamynda bilim almaga mümkinçilik berýär.  Maksatnama gatnaşyjylaryny öýlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmeklige we yzyna gaýdyp gelmekligi üçin ähli harajatlary öz üstüne alýar, şeýle hem gatnaşyjylara talyp haklary berilýär.

Bäsleşige gatnaşyjylar amerikan maşgalasynda ýaşamak, mekdeplerinde okamak we sapakdan daşary işlere gatnaşmak bilen ABŞ hakynda giňişleýin öwrenerler.  Şeýle hem maksatnama gatnaşyjylary kabul edýän guramalar we ýerli birleşikler tarapyndan geçirilýän çärelerine gatnaşyp bilerler, şeýlelik bilen olara amerikanlylary öz ýurdynyň medeniýeti bilen tanyşdyrmaga mümkinçilikler beriler.

Maksatnama gatnaşyjylar ABŞ-da bilim ugrynda işleýän ökde hünärmenler tarapyndan saýlanýarlar.  Saýlaw  açyk bäsleşigiň, söhbetleşigiň, häsiýetnamanyň we iňlis dili bilimini barlaýan testirlemeleriň netijesi boýunça geçirilýär.

Bu maksatnama ähli okuwçylar üçin we şol sanda maýyp çagalar üçin hem açykdyr.  Eýýäm 200-den gowyrak maýyp çagalar şu maksatnama gatnaşdylar we ABŞ-da bilim aldylar.

Siziň welaýatyňyzda geçiriljek bäsleşik barada doly maglumat üçin:

Halkara Bilim boyunça Amerikan geňeşliklerine ýüz tutyp bilersiňiz (ACCELS)
Görogly köçesi 48a
Telefon/Fax: +99312  36-90-16/21/22; +99369 01-90-95

Email: flex@americancouncilstm.org
http://americancouncilstm.org
www.vk.com/americancouncilstm

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri, FLEX maksatnamasynyň 2016-2017 ýyllar ýeňijileriň sanawyny yglan etmäne buýsanýar.

FINALISTS (click here to open the list)
ALTERNATES (click here to open the list)

FLEX maksatnamasy Türkmenistanyň çäginde örän meşhur maksatnamalaryň biridir. Sebäbi,  Türkmenistanyň bäş welaýatynyň, dürli şäherleriniň ýedisinde ýerleşýän synag merkezlerimizde geçirilen synaglara orta mekdep okuwçylarynyň jemi 914-i gatnaşdy.

FLEX maksatnamasy öran bäsleşikli maksatnama, çünki Garward Uniwersitetiniň giriş synaglaryna gatnaşýanlaryň 5,2  göterimi kabul edilýän bolsa, şu ýyl Türkmenistan boýunça FLEX maksatnamasynyň synaglaryna gatnaşanlaryň diňe 2,2 göterimi kabul edildi. Geljek ýyllarda, FLEXmaksatnamasyna kabul ediljek Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň, Amerika-da Türkmenistany iň gowy tarapdan tanatmaklary üçin sanlaryny köpeltmegi hem maksat edinýäris.

Bu bäsleşigiň ýeňijilerine Amerikan maşgalasynda ýaşamak, Amerikan orta mekdeplerinde 2016-2017 ýyllar aralygynda okamak mümkinçilikleri berilyär.

FLEX maksatnamasy gatnaşyjylarynyň ýaşaýan ýerlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmegi we yzyna gaýdyp gelmegi bilen bagly çykdaýjylaryny öz üstüne alýar, şeýle hem talyp hakyny berýär.  ABŞ-nyň hökümedi FLEX maksatnamasyna ýolbaşçylyk edýär we oňa doly ýardam berýär. FLEX maksatnamasy onuň talaplaryna gabat gelýän ähli mekdep okuwçylary we maýyp okuwçylar üçin açykdyr. Şu maksatnamanyň döredilen gününden bäri, oňa jemi 220-den gowurak maýyp okuwçy gatnaşyp, şolaryň 4-i Türkmenistandan.

Indiki  2017-2018 ýyllar aralygynda geçiriljek FLEX maksatnamasy 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi arkaly tassyklanandan soňra başlar.  Mekdep okuwçylary, mugallymlary we ene-atalar bäsleşik barada doly maglumaty, talaplary hem-de maýyp çagalar üçin ýörite test mümkinçilikleri barada 2016-njy ýylyň awgust aýynda biziň web-sahypamyzdan ýa-da ýakyn Amerikan merkezlerinden alyp bilerler.

Ýeňijileri ýene—de bir sapar gutlaýarys we olara bir ýylyň dowamynda wagtlaryny gyzykly hem-de täsinli geçirmeklerini arzuw edýäris. FLEX 2017-2018 maksatnamasynyň gatnaşyjylaryna hem üstünlik arzuw edýäris!

FLEX Ecard Modern

Soraglar bilen Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleriniň ofisine ýüz tutup bilersiňiz:
Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, 48A;
Tel: (99312) 36-90-16/21/22 (goş 107)
Elektron salgysy: flex@americancounsilstm.org
http://americancounsilstm.org

image_pdfimage_print