Ýokary synp okuwçylary üçin FLEX alyş-çalyş maksatnamasy

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri, FLEX maksatnamasynyň 2018-2019 ýyllar üçin bäsleşigini tamam etdiler.

Bäsleşige Türkmenistan boýunça 400-den köprak mekdep okuwçylary bäş synag merkezlerinden gatnaşdylar. Bäsleşigiň netijeleri 2018-nji ýylyň Aprel aýynda belli bolar.

Bu bäsleşigiň ýeňijilerine Amerikan maşgalasynda ýaşamak, Amerikan orta mekdeplerinde 2018-2019 ýyllar aralygynda okamak mümkinçilikleri berilyär.

FLEX maksatnamasy gatnaşyjylarynyň ýaşaýan ýerlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmegi we yzyna gaýdyp gelmegi bilen bagly çykdaýjylaryny öz üstüne alýar, şeýle hem talyp hakyny berýär. ABŞ-nyň hökümedi FLEX maksatnamasyna ýolbaşçylyk edýär we oňa doly ýardam berýär. FLEX maksatnamasy onuň talaplaryna gabat gelýän ähli mekdep okuwçylary we maýyp okuwçylar üçin açykdyr. Şu maksatnamanyň döredilen gününden bäri, oňa jemi 300-den gowurak maýyp okuwçy gatnaşyp, şolaryň 6 sanysy Türkmenistandan.

Indiki 2019-2020 ýyllar aralygynda geçiriljek FLEX maksatnamasy 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda başlar. Mekdep okuwçylary, mugallymlary we ene-atalar bäsleşik barada doly maglumaty biziň web-sahypamyzdan ýa-da ýakyn Amerikan burçlardan awgust aýynda alyp bilerler.

Habarlaşmak üçin:
Gorogly 48A, Aşgabat, Türkmenistan
T. (99312) – 36 90 16 (goşmaça 107)
M. flex@americancouncilstm.org

image_pdfimage_print