#YouAreWelcomeHere baýragynyň alyjysy

EducationUSA Türkmenistan kohort uçurymy we Opportunity Funds baýragy alan Aýna Mammedowa, Tempel uniwersitetinden #YouAreWelcomeHere stipendiýasyny alan iki adamyň biridir. Biohimiýa hünäri boýunça birinji kursda okaýan Aýna, ABŞ-da okamak isleýändigini elmydama bilýärdi, ýöne maddy ýagdaýynyň ýetmezçiligi onuň iň uly päsgelçiligidi. Aýna: “Orta mekdepden bäri biohimiýany öwrenmek we ýokary hünärli fakultetiň ýolbaşçylygynda ylmy iş geçirmek isleýärdim” -diýdi. “Arzuwym hasyl boldy, başda Tempeldäki ylmy iş mümkinçilikleriniň köplüginden özümi birneme tolgundym, häzirki wagtda peýdalanmak we amaly tejribe toplamak üçin özümi ynamly duýýaryn.”

Aýna iki gezek Temple Dekan sanawynda abraýly agzasy boldy. Häzirki wagtda Templda Unibody Talyp ilçisi bolup işleýär we gelýän daşary ýurtly talyplara kömek etmek bilen Halkara Talyplar Işleri (ISA) bilen işleýär. “Temple ISA bilen daşary ýurtly talyplar üçin çäreleri guramakdan hakykatdanam lezzet alýaryn. ISA meniň üçin maşgala ýaly duýulýar we ISA işgärleri we beýleki daşary ýurtly talyplar meni gaty goldaýar. “ISA-nyň kömegi bilen Templiň halkara jemgyýetçiligine goşant goşup bilerin we her bir daşary ýurtly okuwçyny Tempelde özüni hoşniýetli duýar ýaly ederin diýip umyt edýärin.”

“EducationUSA Türkmenistan Cohort Advising ” programmasy arkaly Aýna ABŞ-da okuw tölegiň ýollary barada öwrenip bildi. “EduacationUSA Türkmenistan we geňeşçim, mendäki ukyplylygy görüp we meniň akademiki arzuwlaryma barýan ýolumda maňa goldaw berenligi üçin örän minnetdar”. Aýna we #YouAreWelcomeHere stipendiýasy @TempleUniversity hakda has giňişleýin maglumat üçin https://www.inquirer.com/news/temple-international-students-trump-welcome-scholarship-20190827.html çykgydyna basyň.