Category Archives: Flex

2021-2022 okuw ýyly üçin FLEX synagy: geçirilmeýändigi barada bildiriş

Häzirki global pandemiýasy bilen baglanyşykly, halkara gatnawlaryna girizilen çäklendirmeler sebäpli, Amerikan Geňeşlikleri 2021-2022-nji amerikan okuw ýyly üçin FLEX synagyny Türkmenistanda geçirmeýär.

2022-2023-nji okuw ýyly üçin FLEX maksatnamasyny 2021-nji ýylyň ahyryna geçirmegi meýilleşdirýär. Synagyň talaplary we täze synagyň tertibi barada maglumatlary we täzelikleri öwrenmek üçin biziň websahypamyzy barlamagy dowam etmegiňizi haýyş edyäris. Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, flex.tm@americancouncils.org   arkaly biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

FLEX bäsleşigi 2021 barada maglumat

2021-nji ýyldaky FLEX onlaýn synagynyň talaplary barada giňişleýin maglumat almak üçin aşakdaky linke basyň:

http://americancouncilstm.org/news/information-about-flex-testing-in-2021/

FLEX maksatnamasynyň ähli talaplaryna laýyk gelýän bolsaňyz we gatnaşmaga isleg bildirýän bolsaňyz, onda aşakdaky Gyzyklanma soragnamasyny dolduryň :

https://forms.gle/oXni9urKSdgEiUjK9

Üns beriň: Bu soragnama FLEX testi DÄL, bu siziň maksatnama gatnaşmaga isleg bildirýändigiňizi görkezýär. FLEX bäsleşigi tassyklanandan soň, biz siz bilen habarlaşarys.

Mary Amerikan Burçunyň FLEX maksatnamanyň 2020 Uçurumlaryna gurnap beren Hoş Geldiňiz duşuşygy

Mary şäherindaki Amerikan Burçy FLEX maksatnamasynyň 2020 Uçurumlaryna, 2020 FLEX maksatnamanyň finalistleri bilen Hoş Geldiňiz duşuşuguny gurnap berdi.