Üstünlik hekaýasy

Şageldi Öwezow Türkmenistanda geçirilen “EducationUSA” çärelerine ilkinji gezek gatnaşanda, ABŞ-daky mugt kollejler barada öwrenip, diýseň tolgundy. Häzirki wagtda Şageldi Berea kollejinde 3 nji kursyň talyby we informatika we matematika boýunça bakalawr derejesini almak üçin 4 ýyllyk stipendiýasyny aldy.
“Ilkibaşda ABŞ-da köp sanly stipendiýa mümkinçiliklerinden saýlamak maňa kyn düşdi we iň amatly kolleji nädip saýlamalydygyny bilmedim. Türkmenistandaky “EducationUSA” merkezine gatnaşyp, özüm hakda has gowy pikirlenmek, özüm üçin iň gowusyny saýlamak we kollejde üstünlik gazanan dalaşgär bolmak barada gymmatly maglumatlary aldym. Netijede ep-esli wagtymy we pulumy tygşytladym.

Şageldi Berea kollejinde işjeň talyp bolup, uniwersitet kampusynda “Dörediji talyplar klubunyň” bölümini açdy. Dörediji talyplar klublary, uniwersitet okuwçylaryna ýerli meseleleriň tehniki çözgütlerini tapmaga mümkinçilik bermek üçin Google döredijiler tarapyndan dolandyrylýan programma. Häzirki wagtda 20,000 dalaşgäriň arasyndan 150 gatnaşyjynyň biri hökmünde saýlanan “Major League Hacking” -de iş tejribesini geçýär. Praktikant işgär hökmünde Şageldi 6-dan gowrak open-source software taslamasyna goşant goşýar, bu 800,000-den gowrak taslamanyň goşant goşýan programma üpjünçiligine bagly täsirli iş.
Ol: “Şu wagt #EducationUSA sag bolsyn aýdasym gelýär. Meni ABŞ-da okamaga taýyn bolmaga ugrukdyrýan 10 aýlyk intensiw kollej taýýarlyk programmasy bolan Türkmenabat Undergarduate Cohort Advising (UCA) -yň bir bölegi boldum. Programmanyň kömegi bilen, Bereýa çenli syýahat çykdajylarymy ýapýan Opportunity Grantyna eýe boldum. Bilime maýa goýandygy üçin programma örän minnetdar “.

Şageldiň Instagram sahypasyna goşulyň: @shageldi_ovezov