FLEX bäsleşigi 2024 barada maglumat


2025-2026 okuw ýyly üçin FLEX maksatnamasynyň bäsleşigi

2025-2026 okuw ýyly üçin FLEX maksatnamasynyň bäsleşigine gatnaşmaga aşakdaky talaplara laýyk gelýän ýokary synp mekdep okuwçylary çagyrylýar:
2007-njy ýylyň mart aýynyň 15-den 2009-nji ýylyň maý aýynyň 31-i aralygynda doglan okuwçylar gatnaşyp bilýärler. Möhüm: soňky synpda okaýan, harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler.
• Häzirki wagtda mekdepde okaýan we mekdep ýetişigi gowy bolan okuwçylar;
• Iňlis dilini gowy bilýän;
•ABŞ-nyň wizasyny almak üçin talaplara laýyk gelýan;
•Türkmenistanyň raýaty bolan okuwçylar.

Eger-de siz bäsleşigiň talaplaryna laýyk gelýän bolsaňyz we bäsleşigiň haçan başlaýandygy barada maglumat almak isleýän bolsaňyz onda, aşakdaky soragnamany dolduryň:
    Goşmaça maglumat üçin habarlaşyp bilersiňiz:

    Tel: (+99312) 36-90-16; (+99363) 50-20-36;
    El.poçta: flex.tm@americancouncils.org;
    websahypa: https://americancouncilstm.org/flex