Category Archives: Success Stories

Üstünlik hekaýasy

Şageldi Öwezow Türkmenistanda geçirilen “EducationUSA” çärelerine ilkinji gezek gatnaşanda, ABŞ-daky mugt kollejler barada öwrenip, diýseň tolgundy. Häzirki wagtda Şageldi Berea kollejinde 3 nji kursyň talyby we informatika we matematika boýunça bakalawr derejesini almak üçin 4 ýyllyk stipendiýasyny aldy.
“Ilkibaşda ABŞ-da köp sanly stipendiýa mümkinçiliklerinden saýlamak maňa kyn düşdi we iň amatly kolleji nädip saýlamalydygyny bilmedim. Türkmenistandaky “EducationUSA” merkezine gatnaşyp, özüm hakda has gowy pikirlenmek, özüm üçin iň gowusyny saýlamak we kollejde üstünlik gazanan dalaşgär bolmak barada gymmatly maglumatlary aldym. Netijede ep-esli wagtymy we pulumy tygşytladym.

Şageldi Berea kollejinde işjeň talyp bolup, uniwersitet kampusynda “Dörediji talyplar klubunyň” bölümini açdy. Dörediji talyplar klublary, uniwersitet okuwçylaryna ýerli meseleleriň tehniki çözgütlerini tapmaga mümkinçilik bermek üçin Google döredijiler tarapyndan dolandyrylýan programma. Häzirki wagtda 20,000 dalaşgäriň arasyndan 150 gatnaşyjynyň biri hökmünde saýlanan “Major League Hacking” -de iş tejribesini geçýär. Praktikant işgär hökmünde Şageldi 6-dan gowrak open-source software taslamasyna goşant goşýar, bu 800,000-den gowrak taslamanyň goşant goşýan programma üpjünçiligine bagly täsirli iş.
Ol: “Şu wagt #EducationUSA sag bolsyn aýdasym gelýär. Meni ABŞ-da okamaga taýyn bolmaga ugrukdyrýan 10 aýlyk intensiw kollej taýýarlyk programmasy bolan Türkmenabat Undergarduate Cohort Advising (UCA) -yň bir bölegi boldum. Programmanyň kömegi bilen, Bereýa çenli syýahat çykdajylarymy ýapýan Opportunity Grantyna eýe boldum. Bilime maýa goýandygy üçin programma örän minnetdar “.

Şageldiň Instagram sahypasyna goşulyň: @shageldi_ovezov

Uçurymlaryň ünsinde: Talyplaryň ajaýyp ilçisi

Bahar Mammetgurbanowa bilen tanyşlyk – EducationUSA Türkmenistan kohort uçurymy we häzirki wagtda FLEX programmasynda bolan, hem-de Amerikan merkeziniň meýletinçisi. Ol Wiskonsin ştatynyň Stenli-Boýd orta mekdebinde 12-nji synpda okaýar. Bahar, okuwynda üstünlikli we öz ýurdy – Türkmenistanyň gowy wekili bolany üçin Stenli-Boýd orta mekdebiniň resmi sahypasynda üns çekildi. ABŞ-nyň orta mekdebinde okamak, Stenli-Boýd basketbol JV-iň işjeň oýunçysy bolmak we 200-den gowrak myhmany gatnaşan 10-dan gowrak medeni çäräniň üsti bilen öz ýurduna wekilçilik etmekde ajaýyp iş etdi. Bahar orta mekdebi 2020-nji ýylyň 21-nji maýynda tamamlaýar we geljekde öz yurdunda geljegine tolgunýar.

Bahar indi ABŞ-nyň kollejinde ýa-da uniwersitetinde 2021-nji ýylyň güýzünde güýçli dalaşgär bolmak üçin EducationUSA webinarlaryna we wirtual maglumat sessiýalaryna işjeň gatnaşýar. Berekella Bahar!

EdUSA Kohort uçurymlarynyň tomusky okuw tejribe teklibi

EdUSA kohort uçurymy, Opportunity programmasynyň baýragynyň eýesi we häzirki wagtda Jamestown Community kollejiniň birinji kursunda okaýan Bägül Mammedowa, Nýu-NYorkuň Buffalo halkara institutynda tomusky okuw tejribe teklipini aldy. Bägül, Täze Amerikan Integrasiýa bölüminde tejribe gözleg we ösüş boýunça 2020-nji ýylyň iýun-sentýabr aýlarynda başlar. Institut ABŞ-a gelýän immigrantlara we bosgunlara garşy almak, çözgüt tapmak we iş tapmak arkaly kömek berýän guramadyr.

Birleşen Milletler Guramasy, ABŞ-nyň Döwlet Departamenti, USCRI, Täze Amerikanyň Ykdysadyýeti we başga-da köp guramalar we milli guramalar bilen hyzmatdaşlygy bar. Bu okuw tejribesi tölenmevär we Bägül Günbatar Nýu-Yorkda (GNY) täze medeni çäreleri we programmalary gurnaýan toparyň bir bölegi bolar. Bägül özüni diýseň tolgundyryjy duýýar we “Institutyň daşary ýurtlulary WNY-a birleşdirmek we jemgyýeti täze medeniýetler bilen baýlaşdyrmak maksady bilen institutyň esasy maksatlary sebäpli okuw tejribe maksatnamasynyň bir bölegi bolmaklygyna buýsanýar”.

Tejribelik wezipesiniň bir bölegi hökmünde, “BMG-nyň indiki Model guramasyny guramaga we taýýarlanmaga, täze wakalary döretmäge we ösdürmäge, bosgunlar we immigrantlar üçin iňlis dilindäki programmalary gowulandyrmaga kömek eder”. Bägül, okuw tejribesi kollejiň esasy we geljekki hünäri bilen Global Gozleglerinde uly mümkinçilik döreder diýip hasaplaýar.