“EducationUSA Türkmenistan Mümkinçilik Gaznalary” uçurymynyň wirtual gutardyş dabarasy

EducationUSA Türkmenistan Mümkinçilik Gaznalarynyň uçurymy, Zarina Dawletowa Kanzasdaky Garden City Community kolleji gutardy we 2020-nji ýylyň 9-njy maýynda 100-nji açylyş dabarasynyň wirtual gutardyşyna gatnaşdy.

Mundan başga-da, Zarina gutardyş dabarasynyň spikeri hökmünde saýlandy we akademiki ussatlygy we jemgyýetçilik hyzmatyna adatdan daşary ygrarlylygy sebäpli 2020-nji ýyl synpynyň tapawutlanan zenan uçurymy hökmünde yglan edildi.
Ol Associate of Science (iki ýyl okuwdan soň berlen diplom) derejesini aldy we programmany 4.0 GPA bilen tamamlady. Okuw döwründe Zarina, köp sanly talyp klub guramasynyň agzasy bolmak bilen öz liderligini görkezdi we kollejiň toplumlaýyn okuw merkezinde ýaşaýyş durmuşy boýunça geňeşçi, matematika we ykdysadyýet mugallymy bolup işledi.

Mundan başga-da, ol ştatyň beýleki 50 alymlary bilen birlikde PTK All-Kanzas akademiki topary diýip atlandyryldy.

Häzirki wagtda Zarina matematika we ykdysadyýet hünäri boýunça bakalawr derejesini almak üçin Missisipi ştatynyň uniwersitetine geçýär.

Wirtual açylyş dabarasyny we Zarinanyň çykyşyny görmek üçin baglanyşyga girmegiňizi haýyş edýäris: https://youtu.be/b_vt6oB12wY