FLEX 2016-17 NETIJELERI!

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri, FLEX maksatnamasynyň 2016-2017 ýyllar ýeňijileriň sanawyny yglan etmäne buýsanýar.

Ýeňijieriň sanawy
FINALISTS
Student Last Name Student First Name Student Middle Name City/School #
1 Abdurasulova Banu Atabekovna Dashoguz school # 24
2 Aitgeldiyeva Guljemal Ahmedovna Dashoguz school # 25
3 Ashyrova Yazjemal Allanazarovna Anev school # 16
4 Bayramdurdiyeva Shanaz Suleymanovna Turkmenbashy school # 5
5 Gara Dashly Altyn Nurmammedovna Ashgabat school # 43
6 Gayipov Serdar Ashyrmyradovich Mary school # 6
7 Gurdova Jennet Hemrayevna Balkanabat school # 3
8 Jepbarova Guljemal Bashimovna Bayramali school # 7
9 Jorayeva Munira Maksimovna Turkmenabat school # 29
10 Kurbanova Enayy Alymshanovna Turkmenabat school # 30
11 Matyakubova Yulduz Alymbayevna Dashoguz school # 11
12 Mengeliyeva Dilafruz Shukrullayevna Dashoguz school # 11
13 Nurmamedov Eziz Nurmamedovich Mary school # 20
14 Palvanova Merjen Bayramkulyyevna Ashgabat school # 60
15 Saparova Lyale Chariyevna Mary school # 16
16 Selimov Burhannadin Said Ogly Turkmenabat school # 11
17 Starov Nikita Andeevich Ashgabat school # 2
18 Tolegova Enejan Bayramovna Turkmenabat school # 29
19 Ulakina Darya Pavlovna Turkmenbashy school # 14
20 Veliyeva Bibihatija Yegenmuradovna Balkanabat school # 3
Altenatiw ýeňijileriň sanawy
ALTERNATES
1 Akopyan Margarita Kamoevna Balkanabat school # 15
2 Arzimanova Nikole Rolandovna Turkmenbashy school # 14
3 Bazarov Azim Rustamovich Bayramali school # 2
4 Ilmuradova Selbi Serdarovna Turkmenabat school # 29
5 Lukashova Taisiya Andreevna Ashgabat school # 27
6 Muradov Kervenmurat Orazmuradovich Ashgabat school # 20
7 Rozmetova Alsu Ahmedjahovna Dashoguz school # 10

FLEX maksatnamasy Türkmenistanyň çäginde örän meşhur maksatnamalaryň biridir. Sebäbi,  Türkmenistanyň bäş welaýatynyň, dürli şäherleriniň ýedisinde ýerleşýän synag merkezlerimizde geçirilen synaglara orta mekdep okuwçylarynyň jemi 914-i gatnaşdy.

FLEX maksatnamasy öran bäsleşikli maksatnama, çünki Garward Uniwersitetiniň giriş synaglaryna gatnaşýanlaryň 5,2  göterimi kabul edilýän bolsa, şu ýyl Türkmenistan boýunça FLEX maksatnamasynyň synaglaryna gatnaşanlaryň diňe 2,2 göterimi kabul edildi. Geljek ýyllarda, FLEXmaksatnamasyna kabul ediljek Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň, Amerika-da Türkmenistany iň gowy tarapdan tanatmaklary üçin sanlaryny köpeltmegi hem maksat edinýäris.

Bu bäsleşigiň ýeňijilerine Amerikan maşgalasynda ýaşamak, Amerikan orta mekdeplerinde 2016-2017 ýyllar aralygynda okamak mümkinçilikleri berilyär.

FLEX maksatnamasy gatnaşyjylarynyň ýaşaýan ýerlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmegi we yzyna gaýdyp gelmegi bilen bagly çykdaýjylaryny öz üstüne alýar, şeýle hem talyp hakyny berýär.  ABŞ-nyň hökümedi FLEX maksatnamasyna ýolbaşçylyk edýär we oňa doly ýardam berýär. FLEX maksatnamasy onuň talaplaryna gabat gelýän ähli mekdep okuwçylary we maýyp okuwçylar üçin açykdyr. Şu maksatnamanyň döredilen gününden bäri, oňa jemi 220-den gowurak maýyp okuwçy gatnaşyp, şolaryň 4-i Türkmenistandan.

Indiki  2017-2018 ýyllar aralygynda geçiriljek FLEX maksatnamasy 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi arkaly tassyklanandan soňra başlar.  Mekdep okuwçylary, mugallymlary we ene-atalar bäsleşik barada doly maglumaty, talaplary hem-de maýyp çagalar üçin ýörite test mümkinçilikleri barada 2016-njy ýylyň awgust aýynda biziň web-sahypamyzdan ýa-da ýakyn Amerikan merkezlerinden alyp bilerler.

Ýeňijileri ýene—de bir sapar gutlaýarys we olara bir ýylyň dowamynda wagtlaryny gyzykly hem-de täsinli geçirmeklerini arzuw edýäris. FLEX 2017-2018 maksatnamasynyň gatnaşyjylaryna hem üstünlik arzuw edýäris!