Category Archives: News

Türkmenistana dolanyp gelmek boýunça Seminar

Türkmenistanyň dürli künjeklerinden FLEX uçurymlarynyň on bäşisi 1-nji iýulda Aşgabatdaky “Arçabil” myhmanhanasynda hünär okuwyna gatnaşdylar. Çäre ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň medeni bölüminiň başlygy Nona Majidiniň açylyş çykyşy bilen başlandy. Soňra çäre Türkmenistandaky Amerikan Geňeşlikleriniň müdiri Kerri Milleriň gutlag sözleri we FLEX Maksatnama Merkeziniň müdiri Diana Muhammedowa’08 çykyşy bilen dowam etdi.

Continue reading Türkmenistana dolanyp gelmek boýunça Seminar

FLEX maksatnamasynyň 30 ýyllygy!

Iýun aýynyň 30-na Türkmenistandaky Amerikan Geňeşlikleri FLEX maksatnamasynyň üstünliklerini we onuň uçurymlara edýän täsirini belläp geçmek üçin maksatnamanyň 30 ýyllygyny bellediler. Iki bölümden ybarat bolan bu çäre halkara derejeli mugallym we tälimçi Saýmon Nortonyň ýolbaşçylygynda “Işiňizi we öňüňizde goýýan gadamlaryňyzy, maksatlaryňyzy, gymmatlyklaryňyzy durmuşda amala aşyrmak ady bilen hünär kämilleşdiriş seminary geçirildi hem-de dabaraly kabul edişlik bilen tamamlandy.

Continue reading FLEX maksatnamasynyň 30 ýyllygy!

FLEX Maksatnamanyň ýenijileri Amerika gitdiler


2023-nji ýylyň 15-nji awgustynda FLEX maksatnamasynyň yeňijileri üstünlikli ABŞ-a gitdiler we eýýam kabul edýan jemgyýetleri tarapyndan garşylandylar. Biz FLEX maksatnamasynyň ýeňijilerine üstünlik arzuw edip, 2024-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabat halkara howa menzilinde garşylamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.