Tag Archives: EducationUSA

Türkmenistanda EducationUSA: Halkara bilim hepdesi 2020

16-njy noýabrdan 20-nji noýabr aralygynda “EducationUSA” her ýyl geçirilýän Halkara bilim hepdeligine (IEW) bagyşlanan global çärä onlaýn seminarlaryň birnäçesini geçirdi, oňa 291-den gowrak adam gatnaşdy. Şu ýyl IEW-iň 21 ýyllygyny bellemek üçin EducationUSA bir hepdelik ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryndan çagyrylan spikerleriň, ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gatnaşmagynda doly wirtual seminaryny gurady.Amerikan geňeşlerini we ABŞ-nyň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän dürli alyş-çalyş programmalarynyň uçurymlary ABŞ-daky şahsy akedemiki tejribelerini paýlaşdy,pikir alyşmak, bilim çäreleri geçirildi we gyzyklanýan talyplar bilen ABŞ-nyň ýokary bilim jaýlary, dereje programmalary, maliýe kömegi we synag synaglary strategiýalary barada maglumat alyşdy, bularyň hemmesi bir maksada – ABŞ barada, onuň ýokary bilim ulgamy we daşary ýurtly talyplar üçin halkara mümkinçilikleri barada çuňňur düşünje bermek üçin ugrukdyrylan.

HALKARA BILIM HEPDESI 2020 (IEW)


Halkara Bilim Hepdesiniň (International Education Week) 21 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek baýramçylyga gatnaşyp halkara bilimiň artykmaçlygy we bütin dünýäde pikir alyşmak barada ýyllyk Halkara Bilim hepdesine goşulşyň. Bir maksada ugrukdurylan köp ýörite bilim çykyşlary, pikir alyşmak çäreleri bolar. Sizi hünärmenlik bilim mümkinçilikleri we şol ugurdan öz ara Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyk mümkinçilikleri bilen tanyş ederler.

Haçan: 2020-nji ýylyň 16-20-nji noýabry
Nirede: Zoom onlaýn üsti bilen
Nädip: Hepdelik çäreleriň dowamynda saýlan hemme sesiýalaryňyza gatnaşmak üçin bir gezek registrasiýa ediň.
Registrasiýa çykgydy: http://bit.ly/EdUSA_IEW2020

———————————————
DOWNLOAD FLYER

Üstünlik hekaýasy

Şageldi Öwezow Türkmenistanda geçirilen “EducationUSA” çärelerine ilkinji gezek gatnaşanda, ABŞ-daky mugt kollejler barada öwrenip, diýseň tolgundy. Häzirki wagtda Şageldi Berea kollejinde 3 nji kursyň talyby we informatika we matematika boýunça bakalawr derejesini almak üçin 4 ýyllyk stipendiýasyny aldy.
“Ilkibaşda ABŞ-da köp sanly stipendiýa mümkinçiliklerinden saýlamak maňa kyn düşdi we iň amatly kolleji nädip saýlamalydygyny bilmedim. Türkmenistandaky “EducationUSA” merkezine gatnaşyp, özüm hakda has gowy pikirlenmek, özüm üçin iň gowusyny saýlamak we kollejde üstünlik gazanan dalaşgär bolmak barada gymmatly maglumatlary aldym. Netijede ep-esli wagtymy we pulumy tygşytladym.

Şageldi Berea kollejinde işjeň talyp bolup, uniwersitet kampusynda “Dörediji talyplar klubunyň” bölümini açdy. Dörediji talyplar klublary, uniwersitet okuwçylaryna ýerli meseleleriň tehniki çözgütlerini tapmaga mümkinçilik bermek üçin Google döredijiler tarapyndan dolandyrylýan programma. Häzirki wagtda 20,000 dalaşgäriň arasyndan 150 gatnaşyjynyň biri hökmünde saýlanan “Major League Hacking” -de iş tejribesini geçýär. Praktikant işgär hökmünde Şageldi 6-dan gowrak open-source software taslamasyna goşant goşýar, bu 800,000-den gowrak taslamanyň goşant goşýan programma üpjünçiligine bagly täsirli iş.
Ol: “Şu wagt #EducationUSA sag bolsyn aýdasym gelýär. Meni ABŞ-da okamaga taýyn bolmaga ugrukdyrýan 10 aýlyk intensiw kollej taýýarlyk programmasy bolan Türkmenabat Undergarduate Cohort Advising (UCA) -yň bir bölegi boldum. Programmanyň kömegi bilen, Bereýa çenli syýahat çykdajylarymy ýapýan Opportunity Grantyna eýe boldum. Bilime maýa goýandygy üçin programma örän minnetdar “.

Şageldiň Instagram sahypasyna goşulyň: @shageldi_ovezov