Türkmenistanda EducationUSA: Halkara bilim hepdesi 2020

16-njy noýabrdan 20-nji noýabr aralygynda “EducationUSA” her ýyl geçirilýän Halkara bilim hepdeligine (IEW) bagyşlanan global çärä onlaýn seminarlaryň birnäçesini geçirdi, oňa 291-den gowrak adam gatnaşdy. Şu ýyl IEW-iň 21 ýyllygyny bellemek üçin EducationUSA bir hepdelik ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryndan çagyrylan spikerleriň, ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gatnaşmagynda doly wirtual seminaryny gurady.Amerikan geňeşlerini we ABŞ-nyň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän dürli alyş-çalyş programmalarynyň uçurymlary ABŞ-daky şahsy akedemiki tejribelerini paýlaşdy,pikir alyşmak, bilim çäreleri geçirildi we gyzyklanýan talyplar bilen ABŞ-nyň ýokary bilim jaýlary, dereje programmalary, maliýe kömegi we synag synaglary strategiýalary barada maglumat alyşdy, bularyň hemmesi bir maksada – ABŞ barada, onuň ýokary bilim ulgamy we daşary ýurtly talyplar üçin halkara mümkinçilikleri barada çuňňur düşünje bermek üçin ugrukdyrylan.