FLEX 2019 maksatnamasynyň ýenijileriniň gönükdiriji maksatnamasy

Iýun aýynyň 26-29 günleri, FLEX maksatnamasynyň 15 ýeňijisi Amerika ugramazdan öňki gönükdiriji maksatnamasyna gatnaşdylar, gönükdiriji maksatnamasynyň maksady: Amerikada ýaşaýyş,     kabul ediji maşgalalar we amerikan mekdepleri bilen tanyşdyrmakdan ybarat. Gönükdiriji maksatnama dört gün dowam edip, ýeňijiler Iňlis dilinde gürleşilýän gurşawda boldylar.


Okuwyň birinji güni ýenijileri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Medeniýet hem-de Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň wekili, Türkmenistandaky Amerikan Geňeşlikleriniň direktory garşyladylar. Soňra ýeňijiler gönükdiriji maksatnamasynyň instruktorlaryň taýýarlan Amerikan medeniýeti, halky we okuw sistemasy baradaky interaktiw sapaklary diňlediler.


Maksatnamanyň ikinji güninde ýeňijiler sebit howpsyzlygy boýunça harby Attaşe bilen günortanlyk etdiler we ABŞ-nyň ştatlary barada soraglar berdiler. Soňky güni ýeňijiler maksatnamanyň uçurymlary bilen duşuşdylar, olar hem öz gezeginde alyş-çalyş maksatnamasyny üstünlikli geçirmek we amerikan medeniýeti barada maslahatlar berdiler. Bir hepde geçenden soň ýeňijileriň biri: “ Bu meniň durmuşymdaky iň gowy dört gündi, we men bu pursatlary ýadymdan çykarmaryn. Gönükdiriji maksatnamasyndaky okuwlar maňa Amerikada kömek etjegine ynanýaryn we bu mümkinçilik üçin minnetdar” diýip paýlaşdy.