Sag Bol, Jan!

Amerikan Geňeşlerin Türkmenistandaky işgärleri Jan Won Şlehiň guramamyza, onuň toparyna we biziň myhmanlara goşan bütin aňyrbaş gatanjy üçin, tüýs ýürekden minnetdarlygyny beýan edýär. Jan,öz tamasyny doly ödäp, bizde täzeden we gaýtadan örän dürs täsir galdyrdy. Biz oňa berk jan saglygy, sag-aman syýahat etmegini we has köp gyzykly başdangeçirmeleri arzuw edýäris. Sag bol Jan.