FLEX 2017-18 NETIJELERI!

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri, FLEX maksatnamasynyň 2017-2018 ýyllar ýeňijileriň sanawyny yglan etmäne buýsanýar.

Ýeňijieriň sanawy

Okuwçynyň familiýasy

Okuwçynyň ady

Okuwçynyň atasynyň ady

Şäheri / mekdep #

1

Annaýew

Azim

Jumanazarowiç

Mary mekdep #16

2

Arrykow

Nurgeldi

Rejepmyradowiç

Baýramaly mekdep #13

3

Aşyrow

Agaýusup

Nurmuhammedowiç

Änew mekdep #27

4

Babajanowa

Barna

Gutlymyradowna

Daşoguz mekdep #24

5

Bazarow

Azim

Rustamowiç

Baýramaly mekdep #2

6

Durdiýewa

Leýla

Gurbanowna

Mary mekdep #18

7

Durdyýew

Mekan

Döwranowiç

Daşoguz mekdep #26

8

Gulmyradowa

Altyn

Baýrammyradowna

Magtymguly mekdep #7

9

Gurtowa

Mähriban

Wepaýewna

Türkmenabat mekdep #19

10

Hanowa

Albina

Bäşimowna

Balkanabat mekdep #22

11

Hojaýew

Kerim

Şanazarowiç

Aşgabat mekdep #60

12

Joraýewa

Şahabat

Bekmyradowna

Garaşsyzlyk mekdep #12

13

Lukaşowa

Taisiýa

Andreýewna

Aşgabat mekdep #27

14

Matýakubowa

Gülnaza

Atabekowna

Daşoguz mekdep #25

15

Meredow

Döwran

Ýakubowiç

Mary mekdep #18

16

Orunowa

Nasiba

Joraýewna

Türkmenabat mekdep #29

17

Rahmanowa

Şemşat

Rahmanowna

Türkmenbaşy mekdep #10

18

Reýimowa

Aýlar

Aleksandrowna

Aşgabat mekdep #42

19

Roziýewa

Gülşat

Akmyradowna

Mary mekdep #3

20

Rozmetowa

Ýulduzhan

Ulugbekowna

Daşoguz mekdep #1

21

Rozymyradowa

Annameňli

Muhammetnazarowna

Aşgabat mekdep #57

22

Salamowa

Hawiza

Fazilgyzy

Türkmenbaşy mekdep #13

23

Şewçenko

Ýewgeniýa

Talýatowna

Aşgabat mekdep #64

24

Umarowa

Madina

Ilşadowna

Türkmenabat mekdep #29

25

Ýazmedow

Murad

Muradowiç

Balkanabat mekdep #12

Altenatiw ýeňijileriň sanawy

Okuwçynyň familiýasy

Okuwçynyň ady

Okuwçynyň atasynyň ady

Şäheri / mekdep #

1

Abdurasulowa

Zulfiýa

Batyrowna

Daşoguz mekdep #15

2

Bahtiýarowa

Arzuw

Bahtiýarowna

Türkmenabat mekdep #11

3

Boýarkin

Kirill

Andreýewiç

Aşgabat mekdep #97

4

Kuliýewa

Leýla

Igorewna

Türkmenabat mekdep #11

5

Oraýewa

Jumagül

Baýramowna

Daşoguz mekdep #24

6

Pertsewaýa

Aleksandra

Wladislawowna

Balkanabat mekdep #15

7

Ýagşymyradowa

Näzli

Täçmyradowna

Ashgabat mekdep #6

FLEX maksatnamasy Türkmenistanyň çäginde örän meşhur maksatnamalaryň biridir. Sebäbi,  Türkmenistanyň bäş welaýatynyň, dürli şäherleriniň ýedisinde ýerleşýän synag merkezlerimizde geçirilen synaglara orta mekdep okuwçylarynyň jemi 1.141-i gatnaşdy.

FLEX maksatnamasy öran bäsleşikli maksatnama, çünki Garward Uniwersitetiniň giriş synaglaryna gatnaşýanlaryň 5,2  göterimi kabul edilýän bolsa, şu ýyl Türkmenistan boýunça FLEX maksatnamasynyň synaglaryna gatnaşanlaryň diňe 2,4 göterimi kabul edildi. Geljek ýyllarda, FLEX maksatnamasyna kabul ediljek Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň, Amerika-da Türkmenistany iň gowy tarapdan tanatmaklary üçin sanlaryny köpeltmegi hem maksat edinýäris.

Bu bäsleşigiň ýeňijilerine Amerikan maşgalasynda ýaşamak, Amerikan orta mekdeplerinde 2017-2018 ýyllar aralygynda okamak mümkinçilikleri berilyär.

FLEX maksatnamasy gatnaşyjylarynyň ýaşaýan ýerlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmegi we yzyna gaýdyp gelmegi bilen bagly çykdaýjylaryny öz üstüne alýar, şeýle hem talyp hakyny berýär.  ABŞ-nyň hökümedi FLEX maksatnamasyna ýolbaşçylyk edýär we oňa doly ýardam berýär. FLEX maksatnamasy onuň talaplaryna gabat gelýän ähli mekdep okuwçylary we maýyp okuwçylar üçin açykdyr. Şu maksatnamanyň döredilen gününden bäri, oňa jemi 220-den gowurak maýyp okuwçy gatnaşyp, şolaryň 4-i Türkmenistandan.

Indiki  2018-2019 ýyllar aralygynda geçiriljek FLEX maksatnamasy 2017-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi arkaly tassyklanandan soňra başlar.  Mekdep okuwçylary, mugallymlary we ene-atalar bäsleşik barada doly maglumaty, talaplary hem-de maýyp çagalar üçin ýörite test mümkinçilikleri barada 2017-njy ýylyň awgust aýynda biziň web-sahypamyzdan ýa-da ýakyn Amerikan merkezlerinden alyp bilerler.

Ýeňijileri ýene—de bir sapar gutlaýarys we olara bir ýylyň dowamynda wagtlaryny gyzykly hem-de täsinli geçirmeklerini arzuw edýäris. FLEX 2018-2019 maksatnamasynyň gatnaşyjylaryna hem üstünlik arzuw edýäris!