Dashoguz Amerikan Burchynda Suw howpsyzlygy barada prezentasiya

Tomus ýakynlanlaşýar hemde suwa düsülýän möwsüm gelip, suw howpsuzlygy örän wajypdyr. Maý aýynyň 16-na ABŞ-nyň Ilçihanasynyň politiki soraglary boýunça wekili Jon Harmon “Suw kenarlary hemde suw kenarlarynda howpsyzlyk” barada Daşoguz şäherindäki Amerikan burçynda çykyş etdi.

Prezentasiýanyň dowamynda ol suw kenarlarynda geçirilýän gyzykly çäreler barada, hemde howsyzlyk çärelerini teklip etdi. Soňunda Jon, akulanyň topulyşyny başdan geçiren Betani Gamilton barada gyzykly wideo görkezdi. Hem-de soraglara jogap berdi.

Suw howdanlarynda ýa-da suw kenarlarynda bolanyňyzda howpsyzlyk düzgünlerini ýatdan çykarmaň hem-de bu maglumatlary dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşyň.

Hemmäňize tomus kanikulyny gyzykly we howpsyz geçirmegiňizi arzuw edýäris!