ABŞ-da Ýokary Bilim Hünarmenler Sergisini

Gelejegiňiz barada oýlanýarmysyňyz? Gelejekde kim bolarkam diyip öz-özüňize sowal berýarmisiňiz? Amerikan koleji ýa-da uniwersitetlerinde okamak size kär saýlamakda ýardam berip biljegini   bilýarmisiňiz? “EducationUSA” ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat Serişdeler Merkezi bilen bilelikde size ABŞ-da giňden ýaýran kärler we hünärler barada maglumat almaga ýardam eder!

“EducationUSA” mart aýynyň 24 bilen 27-si aralygynda “ABŞ-da Ýokary Bilim Hünarmenler Sergisini” gurnaýarlar.

Görnükli üstünlikleri gazanan iki sany alyp baryjylar size hünar saýlap seçmek we gelejekde dereje gazanmak bilen bagly öz tejribelerini paýlaşyp her gün çykyş ederler.

Serginiň doly tertipnamasy ýakyn geljekde siziň dykkatyňyza hödürlener.

Maglumat we medeniýet bölümine barmagyň ugry şu kartada berilen (görkezilen).

HALKARA BILIM HEPDELIGI

2014-nji ýylyň güýzinde ABŞ-nyň Bilim baradaky Maslahat merkezi we Halkara bilim meseleleri boýunça Amerikan geňeşi halkara derejesinde meşhur çäre bolan her ýylda geçirilýän Bilim ýarmarka we Halkara Bilim hepdeligine gatnaşdylar. Şu ýyl Halkara bilim hepdeliginiň şanly 15 ýyllygy bellenilip, onuň bilen baglylykda özbaşdak bilim almak meseleleri barada köp sanly gyzykly prezentasiýalary gurnadyk, tegelek stollary, oýunlary we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýokary bilim almaga höweslendirmäge gönükdirilen beýleki çäreleri geçirdik.

Halkara Bilim hepdeliginde görkezilen ähli prezentasiýalar we gurnalan jedelli maslahatlar (diskussiýa) şu ýerde PDF görnüşde aňsatlyk bilen ýüklenilip bilner:

Continue reading HALKARA BILIM HEPDELIGI