Tag Archives: american center

Biziň resmi IMO hasabymyza hoş geldiňiz!

Aşgabatdaky Amerikan Geňeşleriniň ofisindäki we Mary, Türkmenabat we Daşoguzdaky Amerikan
burçlaryndaky ähli jemgyýetçilik çäreleri goşmaça habar berilýänçä wagtlaýyn togtadyldy.

Şol bir wagtyň özünde, wirtual okuw çärelerini we programmalarymyzy we ABŞ-nyň bilimi boýunça
maslahatlarymyzy hödürleýäris.

Aşakdaky IMO hasaplarymyzda bize goşulmagyňyzy haýyş edýäris:
• Mary Amerikan burçy (+993 61277496)
• Daşoguz Amerikan burçy (+993 63903729)
• Türkmenabat Amerikan burçy (+993 63968579)

Bellik: Diňe bular Amerikan Geňeşleriniň resmi IMO hasaplarydyr.
Gyzykly ýazgylar üçin biziň bilen aragatnaşyk saklaň:
– Hünär derejesini ýokarlandyrmak
– ABŞ-da bilim
– Amerikany öwrenmek
– ABŞ bilen Türkmenistanyň arasynda medeni alyş-çalyş we ylym, inengineeringenerçilik, tehnologiýa,
sungat we matematika hakda gyzykly maglumatlar.