Tag Archives: news

Türkmenistanda 2021-nji ýylda FLEX Minnetdarlyk günini bellemek!

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 4-ne FLEX 2021 Minnetdarlyk güni mynasybetli FLEX uçurymlarynyň Koordinatory çagalar üçin bäsleşik gurnady. Netijede 12 sany çaga bäsleşige gatnaşdy we FLEX nyşanyny döredijilikli reňklediler. Ýeňijiler FLEX maksatnamasynyň doglan gününde, ýagny sentýabr aýynyň 27-de yglan edildi we şol gün onlaýn baýramçylyk gurnaldy.


Türkmenistandan 34 sany FLEX uçurymy FLEX minnetdarlyk gününi bellemäge gyzyklanma bildirdiler we çäreniň dowamynda özara gürleşmäge, tejribelerini paýlaşmaga we  FLEX maksatnamasyna minnetdarlyk bildirmäge mümkinçilik aldylar. Amerikan Burçlarynyň wekilleriniň gurnan oýunlary we çykyşlary çärä şowhun we gyzyklanma gatdy. Kristina Fateýewa FLEX uçurymy’07: “Bu ajaýyp çäreni gurnanyňyz üçin köp sag boluň. Men gaty haladym we FLEX  maksatnamasyna minnetdarlyk bildirýärin”.

Uçurymlara esasan hem “Suratdaky çaganyň Kimdigini Anykla” oýny ýarady, olar oýnyň dowamynda birek-biregiň çagalyk suratlaryndan kimiň-kimdigini tanamaga çalyşdylar. Çäreniň ahyrynda uçurymlar lotereýa oýnuna gatnaşdylar we FLEX maksatnamasynyň nyşany bolan ýadygärlik utuşlara eýe boldular.

FLEX uçurymy 08 Röwşen Çaryýew bilen “Korporatiw dünýäni nädip çözdük we muny nädip edip bilersiňiz”

Maý aýynyň 15-nde FLEX maksatnamasynyň 2008 ýylyndaky uçurymy Röwşen Çaryýew (Aşgabat) “Korporatiw dünýäni nädip çözdük we muny Siz nädip edip bilersiňiz” atly mowzukda onlaýn söhbetdeşlik geçirdi. FLEX uçurymy, Philips-de üpjünçilik meýilnamalaşdyryş müdiri bolup işleýän we uniwersitetiň uçurymlaryna ilkinji iş tekliplerini almaga kömek edýän dosty Mile Tasewskini hem söhbetdeşlige çagyrdy. Gepleşigiň dowamynda Röwşen we Mile Amazon we Philips ýaly uly korporasiýalarda işlemek baradaky tejribeleri hakynda aýdyp berdiler we işe alyş we saýlaýyş işi barada çuňňur aýdyp geçdiler we mundan başga-da halkara kompaniýalarynda iş tapmak üçin möhüm görkezijileri maslahat berdiler. Uçurymlar ýokary bilim maksatnamalary, talyp haklary we aragatnaşyk mümkinçilikleri barada birnäçe soraglar berdiler. Umuman, bu söhbetdeşlige 18 sany uçurymlar gatnaşdy we olaryň 14-si Russiýadan, Türkiýeden we Germaniýadan goşulan FLEX uçurymlarydy. Uçurymlar bu gepleşigi diýseň höweslendiriji we ruhlandyryjy diýip hasaplap, alan bilimlerini ilkinji işlerine ýüz tutmakda ulanmaga sabyrsyzlanýarlar. FLEX uçurymy Röwşen “Işini ösdürmek 101” leksiýalaryna hem gatnaşmagy ähtimal.

FLEX uçurymlary bilen tigir sürmek

Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygy we Türkmenistanda ekologiki hereket mynasybetli FLEX uçurymlary tigir sürmek çäresine gatnaşdylar. Türkmenistanda ekologiki hereketiň esasy maksady paýtagtda ulaglaryň ulanylmagyny çäklendirmek we ýerine tigir ulanmakdy. Şeýlelik bilen, Tatýana Malyhina10 Aşgabat şäheriniň töwereginde 9 FLEX uçurymy bilen bilelikde tigir sürmek çäresini gurnady. Tigir sürmegiň dowamynda daşky gurşawy goramagyň, gaz zyňyndylarynyň we Türkmenistanda tebigaty goramak çärelerine her kimiň gatnaşmagynyň zerurdygy barada gyzgalaňly söhbetdeşlik boldy.

Aýlar Reýimowa’18 (Aşgabat) aýdyşy ýaly: “Toparlaýyn tigir sürmek gowy däbe öwrüldi. Meniň pikirimçe, bu ýaşlary sport bilen meşgullanmaga höweslendirýär”. Ondan soň, FLEX uçurymlary açyk pikniklere gatnaşyp, geljekdäki çäreleri gurnamak we meýilleşdirmek baradaky pikirlerini ara alyp maslahatlaşdylar.