Tag Archives: picnic

FLEX uçurymlarynyň ýyllyk piknik

16-njy maýda Türkmenistanyň FLEX uçurymlary adaty ýyllyk çärä – Aşgabatdaky Garaşsyzlyk seýilgähinde maý piknikine ýygnandylar. Bu waka ähli ýaşdaky uçurymlaryň arasynda gaty meşhurdyr; iň ýaş gatnaşyjylar “bäbek” uçurymlar, iň ulusy FLEX uçurymlary03. Uçurymlaryň köpüsi çagalaryny köpeltdi we bu hakykat piknikde maşgala ýaly atmosfera döredýär.

Çärä gyzykly, dostlukly we işjeň ýagdaýda geçirildi. Ilki başda gatnaşyjylar frisbi we top oýunlaryny oýnadylar. Soň hemmeler pizza we içgiler bilen günortanlyk naharyna goşuldy.

Uçurymlar piknikiniň aýratyn we köp garaşylýan bölegi “Ak pil” oýny boldy. Her FLEX uçurymy owadan örtülen kiçijik sowgat getirdi. Sowgatlaryň arasynda gutlag kartoçkalary, batgalyklar we gyzgyn şokolad, bezeg şemleri bar. Gatnaşanlaryň hemmesi gaty tolgundylar.

Piknikiň soňky bölümi oýunlara bagyşlandy: Uno we Mafia. Uçurymlar ähli duýgulary, gümürtikleri we degişmesi bilen bu çärä kepderi hökmünde bu çäräniň iň işjeň we iň güýçli bölegi.

Piknik, gyzykly bölümden başga-da, FLEX uçurymlaryna birek-biregi has gowy tanamaga kömek etdi.