Tag Archives: flex

FLEX bäsleşigi 2022 barada maglumatÝokary synp mekdep okuwçylary üçin ABŞ-da bir ýyllyk okuw!

Halkara bilim boýunça Amerikan geňeşlikleri ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ýokary synp mekdep okuwçylary üçin «FLEX» maksatnamasynyň 2022-nji ýylda geçiriljek bäsleşiginiň rejesi barada habar berýär. Bäsleşigiň ýeňijileri 2023-2024-nji okuw ýylynyň dowamynda kabul edýän amerikan maşgalalarynda ýaşamaga we ABŞ-nyň orta mekdeplerinde okamaga mümkinçilik alarlar. Gitmek-gelmek we ABŞ-da ýaşamak bilen bagly bolan ähli harajatlary ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan maliýeleşdirilýän «FLEX» maksatnamasy dolulygyna öz üstüne alýar. Fiziki mümkinçiligi çäklendirilen okuwçylar hem bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. «FLEX» maksatnamasyna 300-den gowrak fiziki mümkinçiligi çäklendirilen okuwçy gatnaşdy we olaryň alty sanysy Türkmenistanyň raýatydyr.

«FLEX» maksatnamasy aşakdaky talaplara laýyk gelýän ähli okuwçylar üçin açykdyr:

2005-nji ýylyň 15-nji marty – 2007-nji ýylyň 31-nji maýy aralygynda doglan okuwçylar; 11-nji synpda okaýan, harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler;
• Soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk;
• Iňlis dilinde gowy gürleýän;
• Häzirki wagtda orta mekdepde okaýan we mekdepdäki okuw ýetişigi gowy bolan;
• ABŞ-nyň wizasyny almak üçin talaplara laýyk gelýan;
• Türkmenistanyň raýaty bolan okuwçylar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Amerikan geňeşlikleriniň websahypasynyň FLEX bölüminde 1-nji tapgyr üçin Gyzyklanma Formasyny dolduryň, ýazylyşyk 2022-nji ýylyň 16-njy noýabrdan başlap 14-nji dekabr aralygynda açyk bolar.

Formany açyp bilmeseňiz +993-63-50-20-36 telefon belgisi arkaly Amerikan geňeşliklerine ýüz tutyň.
https://americancouncilstm.org/flex/

Bäsleşigiň rejesi 2022:

1-nji Tapgyr Gyzyklanma Formasy Noýabr 16, 2022 Dekabr 14, 2022
 2-nji Tapgyr

 

Iňlis dili bilim derejesini barlamak telefon arkaly*

(Talaba laýyk gelýän we Gyzyklanma formasyny dolduran ähli okuwçylaryň iňlis dili bilim derejesini barlamak üçin “FLEX” maksatnamasynyň wekili okuwçylar bilen 5-7 minutlap gürleşerler)

Dekabr 15, 2022 – Ýanwar 9, 2023

Goşmaça maglumat üçin habarlaşyp bilersiňiz:
Tel: (+99312) 36-90-16; (+99363) 50-20-36;
El.poçta: flex.tm@americancouncils.org;
websahypa: https://americancouncilstm.org/flex

Türkmenistanda 2021-nji ýylda FLEX Minnetdarlyk günini bellemek!

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 4-ne FLEX 2021 Minnetdarlyk güni mynasybetli FLEX uçurymlarynyň Koordinatory çagalar üçin bäsleşik gurnady. Netijede 12 sany çaga bäsleşige gatnaşdy we FLEX nyşanyny döredijilikli reňklediler. Ýeňijiler FLEX maksatnamasynyň doglan gününde, ýagny sentýabr aýynyň 27-de yglan edildi we şol gün onlaýn baýramçylyk gurnaldy.


Türkmenistandan 34 sany FLEX uçurymy FLEX minnetdarlyk gününi bellemäge gyzyklanma bildirdiler we çäreniň dowamynda özara gürleşmäge, tejribelerini paýlaşmaga we  FLEX maksatnamasyna minnetdarlyk bildirmäge mümkinçilik aldylar. Amerikan Burçlarynyň wekilleriniň gurnan oýunlary we çykyşlary çärä şowhun we gyzyklanma gatdy. Kristina Fateýewa FLEX uçurymy’07: “Bu ajaýyp çäreni gurnanyňyz üçin köp sag boluň. Men gaty haladym we FLEX  maksatnamasyna minnetdarlyk bildirýärin”.

Uçurymlara esasan hem “Suratdaky çaganyň Kimdigini Anykla” oýny ýarady, olar oýnyň dowamynda birek-biregiň çagalyk suratlaryndan kimiň-kimdigini tanamaga çalyşdylar. Çäreniň ahyrynda uçurymlar lotereýa oýnuna gatnaşdylar we FLEX maksatnamasynyň nyşany bolan ýadygärlik utuşlara eýe boldular.

FLEX uçurymy 08 Röwşen Çaryýew bilen “Korporatiw dünýäni nädip çözdük we muny nädip edip bilersiňiz”

Maý aýynyň 15-nde FLEX maksatnamasynyň 2008 ýylyndaky uçurymy Röwşen Çaryýew (Aşgabat) “Korporatiw dünýäni nädip çözdük we muny Siz nädip edip bilersiňiz” atly mowzukda onlaýn söhbetdeşlik geçirdi. FLEX uçurymy, Philips-de üpjünçilik meýilnamalaşdyryş müdiri bolup işleýän we uniwersitetiň uçurymlaryna ilkinji iş tekliplerini almaga kömek edýän dosty Mile Tasewskini hem söhbetdeşlige çagyrdy. Gepleşigiň dowamynda Röwşen we Mile Amazon we Philips ýaly uly korporasiýalarda işlemek baradaky tejribeleri hakynda aýdyp berdiler we işe alyş we saýlaýyş işi barada çuňňur aýdyp geçdiler we mundan başga-da halkara kompaniýalarynda iş tapmak üçin möhüm görkezijileri maslahat berdiler. Uçurymlar ýokary bilim maksatnamalary, talyp haklary we aragatnaşyk mümkinçilikleri barada birnäçe soraglar berdiler. Umuman, bu söhbetdeşlige 18 sany uçurymlar gatnaşdy we olaryň 14-si Russiýadan, Türkiýeden we Germaniýadan goşulan FLEX uçurymlarydy. Uçurymlar bu gepleşigi diýseň höweslendiriji we ruhlandyryjy diýip hasaplap, alan bilimlerini ilkinji işlerine ýüz tutmakda ulanmaga sabyrsyzlanýarlar. FLEX uçurymy Röwşen “Işini ösdürmek 101” leksiýalaryna hem gatnaşmagy ähtimal.