Category Archives: Flex

FLEX Maksatnamanyň ýenijileri Amerika gitdiler


2023-nji ýylyň 15-nji awgustynda FLEX maksatnamasynyň yeňijileri üstünlikli ABŞ-a gitdiler we eýýam kabul edýan jemgyýetleri tarapyndan garşylandylar. Biz FLEX maksatnamasynyň ýeňijilerine üstünlik arzuw edip, 2024-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabat halkara howa menzilinde garşylamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

“Ýaş Hünarmenleriň Jemgyýeti” taslamasy- Türkmenistanda ýaşlaryň mümkinçiliklerini ösdürmek

FLEX maksatnamasynyň uçurymlary Ýelena Gareýewa’08 we Ýazjemal Nuryýewa’08 ýaşlaryň mümkinçiliklerini ösdürmäge gönükdirilen uzak möhletli taslamany ýola goýdular. Hünär derejesini ösdürýän seminarlary we özara utgaşmaklygy hödürleýän bu jemgyýetçilik taslamasy türkmen ýaşlarynyň arasynda uly meşhurlyga eýe. Esasy maksatlaryň biri hem bilelikde okamaga, paýlaşmaga we ösmäge ymtylýan hünarmenleriň aýratyn jemgyýetini birikdirmek we ösdürmek. Bu taslama Halkara bilim boýunça Amerikan geňeşlikleri we Türkmenistandaky ABŞ-nyň Ilçihanasy tarapyndan goldanylýar. Sapaklar Amerikan merkezinde geçirilýär we ABŞ-nyň Ilçihanasynyň sanly ulgam sahypalarynda mahabatlandyrylýar.

Continue reading “Ýaş Hünarmenleriň Jemgyýeti” taslamasy- Türkmenistanda ýaşlaryň mümkinçiliklerini ösdürmek

Türkmenistanda FLEX uçurymlary “Eco-Challenge” çäresine gatnaşýarlar

15-25-nji ýanwar aralygynda FLEX uçurymlarynyň koordinatory Ýelena Gareýewa’08 uçurymlaryň daşky gurşaw meselelerini öňe sürmek, durnukly durmuş ýörelgesi bilen tanyşdyrmak we beýlekileri hem şeýle etmäge ylham bermek maksady bilen FLEX “Eço-Challenge” çäresini gurnady. Munuň üçin FLEX gatnaşyjylaryndan tebigaty goramakdaky oňyn goşantlaryny suratlandyrýan suratlar ibermegi haýyş edildi. Bu çärä Türkmenistanda we daşary ýurtlarda ýaşaýan 20 töweregi uçurym işjeň gatnaşdy.

Ine, uçurymlarymyzyň ajaýyp eserlerinden biri:

“Men ogluma hapalamagy we galyndylary azaltmak, şeýle hem elektrik we suw tygşytlamak arkaly daşky gurşawy goldamaklygy öwretmäge çalyşýaryn. Durmuşymyzy ekologiýa taýdan arassa etmäge synanyşýarys. Şeýlelik bilen, oglum kiçilikden bankalary, çüýşeleri, mata, plastmassa we karton gutulary gaýtadan ulanyp, dürli zatlar ýasýar. Biziň täze ýyl bezeglerimiziň köpüsi şol ýasalan zatlardan ybarat.”Ogulsoltan Ashyrova’05

Iberilen maglumatlar görüldi we 4 ýeňiji saýlanyldy. Olara ekilmäge taýyn toprak we tohumly eko haltalar we küýzeler berildi. Küýzeler we eko haltalarda FLEX uçurymlarynyň nyşany bardy. Ýelenanyň gurnaýan “Walking Challenge”, “Diversity Challenge” we “Eco-Challenge” ýaly çäreleri FLEX uçurymlaryny höweslendirýär we uçurymlar jemgyýetine aktiw gatnaşmaga çagyrýar.