Tag Archives: Success Stories

Uçurymyň ylmy iş komekçiligiň üstünligi

Bägül Mammedowa, Türkmenistandan “EducationUSA Mümkinçilik Gaznasynyň” uçurymy, häzirki wagtda Global Studies (Global ylymlary) hünäri boýunça Jamestown Community kollejiniň (SUNY) birinji kurs talyby. Bägül beýleki iki sany tapawutlanan daşary ýurtly talyp bilen bilelikde Rokfeller Hökümet Instituty tarapyndan 2019-2020-nji ýyllar aralygyndaky Riçard P. Natan jemgyýetçilik syýasaty stipendiýasyna mynasyp bolan Syýasy ylymlaryň professory Gregori Rabb-a kömek etdi. Netijede, Jamestown Community kolleji Nýu-Yorkorkda bu arkalaşygyň berilmegi üçin jemgyýetçilik kollejine öwrüldi! Gözleg, ştatyň on kiçi şäherini we 2018-nji ýylda maliýe stresine sebäp bolan şertleri gözden geçirdi. Bägüliň roly şäher häkimleri bilen geçirilen söhbetdeşliklere gatnaşmak we şäher býudjetleriniň üstünde işlemekdi.

#YouAreWelcomeHere baýragynyň alyjysy

EducationUSA Türkmenistan kohort uçurymy we Opportunity Funds baýragy alan Aýna Mammedowa, Tempel uniwersitetinden #YouAreWelcomeHere stipendiýasyny alan iki adamyň biridir. Biohimiýa hünäri boýunça birinji kursda okaýan Aýna, ABŞ-da okamak isleýändigini elmydama bilýärdi, ýöne maddy ýagdaýynyň ýetmezçiligi onuň iň uly päsgelçiligidi. Aýna: “Orta mekdepden bäri biohimiýany öwrenmek we ýokary hünärli fakultetiň ýolbaşçylygynda ylmy iş geçirmek isleýärdim” -diýdi. “Arzuwym hasyl boldy, başda Tempeldäki ylmy iş mümkinçilikleriniň köplüginden özümi birneme tolgundym, häzirki wagtda peýdalanmak we amaly tejribe toplamak üçin özümi ynamly duýýaryn.”

Aýna iki gezek Temple Dekan sanawynda abraýly agzasy boldy. Häzirki wagtda Templda Unibody Talyp ilçisi bolup işleýär we gelýän daşary ýurtly talyplara kömek etmek bilen Halkara Talyplar Işleri (ISA) bilen işleýär. “Temple ISA bilen daşary ýurtly talyplar üçin çäreleri guramakdan hakykatdanam lezzet alýaryn. ISA meniň üçin maşgala ýaly duýulýar we ISA işgärleri we beýleki daşary ýurtly talyplar meni gaty goldaýar. “ISA-nyň kömegi bilen Templiň halkara jemgyýetçiligine goşant goşup bilerin we her bir daşary ýurtly okuwçyny Tempelde özüni hoşniýetli duýar ýaly ederin diýip umyt edýärin.”

“EducationUSA Türkmenistan Cohort Advising ” programmasy arkaly Aýna ABŞ-da okuw tölegiň ýollary barada öwrenip bildi. “EduacationUSA Türkmenistan we geňeşçim, mendäki ukyplylygy görüp we meniň akademiki arzuwlaryma barýan ýolumda maňa goldaw berenligi üçin örän minnetdar”. Aýna we #YouAreWelcomeHere stipendiýasy @TempleUniversity hakda has giňişleýin maglumat üçin https://www.inquirer.com/news/temple-international-students-trump-welcome-scholarship-20190827.html çykgydyna basyň.

Üstünlik hekaýasy

“Men EducationUSA kolleje taýýarlaýyş programmasy we Ylmy-iş ýazuw kagyz yazmak arkaly gerekli başarnyklary öwrendim. Bu maňa uniwersitetimde repetitor we marketolog bolup işe girmäge kömek etdi.”

Myrat Hajybaýew bilen tanyşyň – Opportunity Funds stipendiýasyny alan we Türkmenistanyň EducationUSA kolleje taýýarlaýyş programmasynyň uçurymy. Myrat, Biznes fakultetininiň hyjuwly talyby hem-de Waldorf uniwersitetiniň full-tuiton Pillars Scholarship stipendiýasynyň eýesi. Myradyň güýçli yhlasy we hyjuwy, meýletinlige işjeň gatnaşmagy we Warriors Writing Club ýaly birnäçe talyp klublary arkaly görmek bolýar. Myradyň ajaýyp okuw üstünligi, Honors Leadership programmasyna girmäge kömek etdi we birinji kursda Waldorf uniwersitetinde dekanyň sanawyna girizildi. Mundan başga-da, Waldorfdaky Alumni Relations Phone-a-thon üçin telemarketer hökmünde işjeň gatnaşmagy Waldorf Lýuteran kolleji gaznasy üçin 20 000 dollar ýygnamaga kömek etdi. Yakynda Myrat, “EducationUSA Scholar Talk” wirtual webinar arkaly Türkmenistandaky onlarça talyp bilen ABŞ-da okuwy tölemegiň usullary bilen öz tejribesini paýlaşdy. Bu, geljekki talyplaryň köpüsini ABŞ-daky kollejlere girmäge höweslendirdi we ruhlandyrdy. Myrat, işiňizde işjeň gatnaşmagyňyzy we okuwyňyza we jemgyýete ygrarlylygyňyzy dowam etdiriň.
Myradyň Instagram sahypasyna goşulyň: muradhazhibaýew