Tag Archives: Success Stories

Üstünlik hekaýasy

“Men EducationUSA kolleje taýýarlaýyş programmasy we Ylmy-iş ýazuw kagyz yazmak arkaly gerekli başarnyklary öwrendim. Bu maňa uniwersitetimde repetitor we marketolog bolup işe girmäge kömek etdi.”

Myrat Hajybaýew bilen tanyşyň – Opportunity Funds stipendiýasyny alan we Türkmenistanyň EducationUSA kolleje taýýarlaýyş programmasynyň uçurymy. Myrat, Biznes fakultetininiň hyjuwly talyby hem-de Waldorf uniwersitetiniň full-tuiton Pillars Scholarship stipendiýasynyň eýesi. Myradyň güýçli yhlasy we hyjuwy, meýletinlige işjeň gatnaşmagy we Warriors Writing Club ýaly birnäçe talyp klublary arkaly görmek bolýar. Myradyň ajaýyp okuw üstünligi, Honors Leadership programmasyna girmäge kömek etdi we birinji kursda Waldorf uniwersitetinde dekanyň sanawyna girizildi. Mundan başga-da, Waldorfdaky Alumni Relations Phone-a-thon üçin telemarketer hökmünde işjeň gatnaşmagy Waldorf Lýuteran kolleji gaznasy üçin 20 000 dollar ýygnamaga kömek etdi. Yakynda Myrat, “EducationUSA Scholar Talk” wirtual webinar arkaly Türkmenistandaky onlarça talyp bilen ABŞ-da okuwy tölemegiň usullary bilen öz tejribesini paýlaşdy. Bu, geljekki talyplaryň köpüsini ABŞ-daky kollejlere girmäge höweslendirdi we ruhlandyrdy. Myrat, işiňizde işjeň gatnaşmagyňyzy we okuwyňyza we jemgyýete ygrarlylygyňyzy dowam etdiriň.
Myradyň Instagram sahypasyna goşulyň: muradhazhibaýew

EduactionUSA Türkmenistan Kohort uçurymlarynyň üstünlikli 4 ýyllyk okuw jaýyna geçirilmegi

Türkmenistandan “EducationUSA” toparynyň alty uçurymy Snow kollejinde Associate degree( iki ýyl okuwdan soň berlen diplom) derejesini tamamlaýar we ABŞ-da bakalawr derejesini almak üçin 4 ýyllyk okuw jaýlaryna üstünlikli geçýär. Aslynda, “2 + 2” ugry Türkmenistanda gaty meşhurdyr we okuwçylar hem, ene-atalar hem ABŞ derejesini almak üçin iň amatly we amatly ugur diýip hasaplaýarlar. Netijede, bu uçurymlaryň dördüsi bakalawr derejesini Demirgazyk-Günbatar Missuri ştatynyň uniwersitetinde (NMSU), beýlekileri bolsa 2020-nji ýylyň güýzünde Diksi döwlet uniwersitetinde, Günorta Utah uniwersitetinde we Utah Valley uniwersitetinde stipendiýa baýraklary bilen dowam etdirer.

Mundan başga-da, Halkara Gatnaşyk Merkeziniň müdiri, professor Filip Hull NMSU-nyň “Snow kolleji bilen 4 ýyllyk okuw jaýyna geçirilmek şertnamasynyň” bardygyny belleýär we muny ABŞ HEIs we EducationUSA-nyň üstünlikli hyzmatdaşlygynyň we hyzmatdaşlygynyň ajaýyp mysaly hökmünde paýlaşýar. “EducationUSA Güýz 2019” Merkezi Aziýa syýahatyna gatnaşýan institutlaryň arasynda Snow kolleji we Missuri ştatynyň demirgazyk-günbatar döwlet uniwersiteti gatnaşypdy.

“EducationUSA Türkmenistan Mümkinçilik Gaznalary” uçurymynyň wirtual gutardyş dabarasy

EducationUSA Türkmenistan Mümkinçilik Gaznalarynyň uçurymy, Zarina Dawletowa Kanzasdaky Garden City Community kolleji gutardy we 2020-nji ýylyň 9-njy maýynda 100-nji açylyş dabarasynyň wirtual gutardyşyna gatnaşdy.

Mundan başga-da, Zarina gutardyş dabarasynyň spikeri hökmünde saýlandy we akademiki ussatlygy we jemgyýetçilik hyzmatyna adatdan daşary ygrarlylygy sebäpli 2020-nji ýyl synpynyň tapawutlanan zenan uçurymy hökmünde yglan edildi.
Ol Associate of Science (iki ýyl okuwdan soň berlen diplom) derejesini aldy we programmany 4.0 GPA bilen tamamlady. Okuw döwründe Zarina, köp sanly talyp klub guramasynyň agzasy bolmak bilen öz liderligini görkezdi we kollejiň toplumlaýyn okuw merkezinde ýaşaýyş durmuşy boýunça geňeşçi, matematika we ykdysadyýet mugallymy bolup işledi.

Mundan başga-da, ol ştatyň beýleki 50 alymlary bilen birlikde PTK All-Kanzas akademiki topary diýip atlandyryldy.

Häzirki wagtda Zarina matematika we ykdysadyýet hünäri boýunça bakalawr derejesini almak üçin Missisipi ştatynyň uniwersitetine geçýär.

Wirtual açylyş dabarasyny we Zarinanyň çykyşyny görmek üçin baglanyşyga girmegiňizi haýyş edýäris: https://youtu.be/b_vt6oB12wY