Category Archives: News

ABŞ-a ugramazdan öň EducationUSA gönükdiriji okuwy

2019-njy ýylyň iýun aýynyň 7-si hepdäniň Anna güni Aşgabat şäherindäki EducationUSA we Türkmenistandaky Amerikan Geňeşlikleri 2019-njy ýylyň güýzünde okuwa gitjek okuwçylar üçin uçuşdan öňki gönükdiriji okuwyny geçirdiler.

Gönükdiriji okuwyň maksady – okuwçylara ABŞ-nyň kollejlerine we uniwersitetlaryna, ýaşaýşa taýynlanmana we duş gelýän kynçylyklardan nähili baş alyp çykmalydygy barada okuw we maslahatdan ybaratdy. ABŞ-nyň John Hopkins Uniwersitety, Temple Uniwersitety, Hofstra, Seattle Uniwersitety, Florida Tehnologiýa Instituty, Wisconsin Uniwersitety, North Carolina Wesleyan Uniwersitety, Indian State Uniwersitety, Southern Indian Uniwersitety ýaly dürli kollejlerine we uniwersitetlerine kabul edilen umumy 49 sany okuwçy gönükdiriji okuwa gatnaşdylar.

Bu ýylky gönükdiriji okuwda ABŞ-nyň ilçihanasynyň Maglumat we Medeniýet bölüminiň wekilleri we Amerikan Geňeşlikleriniň esasy ofisiniň Ýokary bilim boýunça wekili çykyş etdiler. Hem-de ABŞ-nyň ilçihanasynyň wizalar boýunça wekili F-1 student wizasy barada çykyş etdi.

Ondan başga-da “ABŞ-da okuw” maksatnamasynyň uçurymy we Merkezi Waýoming kollejiniň (CWC), birinji ýyl talyby Kerim Welbaýew özüniň akademik okuw ýyly we kollejdaky okuwyny tölegsiz doly dowam etdirmäge gazanan mümkinçilikleri barada gatnaşyjylar paýlaşdy. Häzirki wagtda Amerikada okaýan “ABŞ-da okuw” maksatnamasynyň uçurymlary, gönükdiriji okuwa gatnaşýanlara gazan üstünligi bilen gutlap, wideo ugratdylar.

FLEX maksatnamasynyň 2018-2019-njy okuw ýylynyň dowamynda amerikan mekdeplerinde okap

FLEX maksatnamasynyň 2018-2019-njy okuw ýylynyň dowamynda amerikan mekdeplerinde okap, Amerikan maşgalasynda ýaşan we türkmen medeniýetini tanadan gatnaşyjylarymyz öýüňize hoş geldiňiz!


Biz siziň ähli başdan geçirenleriňiz, alan tejribeleriňiz we Amerikan medeniýeti barada öwrenenleriňizi bilmäge sabyrsyzlanýarys!


Ähli Amerikan burçlarynda we Amerikan Geňeşlikleriniň Aşgabatdaky ofisinde “Hoş geldiňiz” çäreleri geçiriler. Ähli isleg bildirýänleri, FLEX maksatnamasynyň ýaş uçurymlaryny biz bilen bilelikde garşylamaga çagyrýarys.

Dashoguz Amerikan Burchynda Suw howpsyzlygy barada prezentasiya

Tomus ýakynlanlaşýar hemde suwa düsülýän möwsüm gelip, suw howpsuzlygy örän wajypdyr. Maý aýynyň 16-na ABŞ-nyň Ilçihanasynyň politiki soraglary boýunça wekili Jon Harmon “Suw kenarlary hemde suw kenarlarynda howpsyzlyk” barada Daşoguz şäherindäki Amerikan burçynda çykyş etdi.

Prezentasiýanyň dowamynda ol suw kenarlarynda geçirilýän gyzykly çäreler barada, hemde howsyzlyk çärelerini teklip etdi. Soňunda Jon, akulanyň topulyşyny başdan geçiren Betani Gamilton barada gyzykly wideo görkezdi. Hem-de soraglara jogap berdi.

Suw howdanlarynda ýa-da suw kenarlarynda bolanyňyzda howpsyzlyk düzgünlerini ýatdan çykarmaň hem-de bu maglumatlary dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşyň.

Hemmäňize tomus kanikulyny gyzykly we howpsyz geçirmegiňizi arzuw edýäris!