Şu ýyl FLEX Maksatnamasy bäsleşigine gatnaşmak isleýanler üçin iň soňky mumkinçilik!

2016-2017-nji ýyl FLEX Maksatnamasynyň bäsleşiginiň in sonky 1-nji tapgyry 2015-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda, Ýekşenbe güni, Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mekdebinde sagat 9:00 da geçirilýär. Türkmenistan boýunça Maksatnama gatnaşmaga laýyk gelýan okuwçylaryň ählisini hat-da öz ýaşaýan Welaýatynda ýa-da şäherinde bäsleşigiň geçirilip tamamlanandygyna garamazdan, bu bäsleşige gatnaşmaga çagyrýarys. FLEX Maksatnamasy baradaky maglumatlary Türkmenistan FLEX web sahypamyzdan alyp bilersiňiz.

Continue reading

image_pdfimage_print

Amerikan Geňeşlikleri FLEX 2015-2016 bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlaýar!

Amerikan Geňeşlikleri FLEX 2015 bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlaýar, olar Amerikan Birleşen Ştatlarynda 2015-16 okuw ýyly dowamynda okap ýaşarlar. Şu okuwçylar kabul edýän Amerikan maşgala-da ýaşap, Amerikaň orta mekdeplerinde okarlar. Geçen FLEX maksatnamasy örän bäsleşikli maksatnama bolup,onuň synaglaryna gatnaşanlaryň diňe 3% goterimi kabul edildi. Ýeňijileri ýene—de bir sapar gutlaýarys we olara bir ýylyň dowamynda wagtlaryny gyzykly hem-de täsinli geçirmeklerini arzuw edýäris.

image_pdfimage_print