Sag Bol, Jan!

Amerikan Geňeşlerin Türkmenistandaky işgärleri Jan Won Şlehiň guramamyza, onuň toparyna we biziň myhmanlara goşan bütin aňyrbaş gatanjy üçin, tüýs ýürekden minnetdarlygyny beýan edýär. Jan,öz tamasyny doly ödäp, bizde täzeden we gaýtadan örän dürs täsir galdyrdy. Biz oňa berk jan saglygy, sag-aman syýahat etmegini we has köp gyzykly başdangeçirmeleri arzuw edýäris. Sag bol Jan.

image_pdfimage_print

Deslapky ädim: Geljekki käriňizi saýlaň

 

Deslapky ädim: Geljekki käriňizi saýlaň

EducationUSA guramasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bilim mümkinçilikleri barada diňe barlanan, anyk we döwrebap maglumatlary hödürleýär. EducationUSA  sahypasynda ilkinji ädim boýunça maglumat ýerleşdirilen, ol Siziň bilim maksatlaryňyza laýyklykda “Mümkinçilikleriňizi öwrenmekden” ybarat, ýagny onda kollej, uniwersitet, aspirantura, iňlis dili okuwlary, gysgamöhletli ýa-da onlaýn okuwlary baradaky maglumatlary öz içine alýar.

EducationUSA Aşgabatdaky bilim-maslahat beriş merkezi öz gezeginde geljekki käriňizi saýlap almakda ýardam berip biljek tanyşmak üçin maglumatlary hödürleýär.

 BigFuture onlaýn resursyndan öz gözlegiňizi tapyň.

Özüňizi we daş-töwerekdäki kär almak mümkinçiliklerini has giňişleýin öwrenmek üçin BigFuture açyk onlaýn resursyny ulanyň. Uly bolmadyk makalalar we dürli görnüşli şahsyýet synaglary görnüşinde goşmaça maglumat Siziň şahsy häsiýetleriňize we islegleriňize laýyk geljek kär mümkinçilikleri barada has köp maglumat alyp bilersiňiz. Şeýle hem link to https://bigfuture.collegeboard.org/majors-careers resursa has içgin garaň – ol size amerikan uniwersitetlerinde kärler we ugurlar boýunça goşmaça maglumat almaga kömek eder.

Continue reading

image_pdfimage_print

ABŞ-da Ýokary Bilim Hünarmenler Sergisini

Gelejegiňiz barada oýlanýarmysyňyz? Gelejekde kim bolarkam diyip öz-özüňize sowal berýarmisiňiz? Amerikan koleji ýa-da uniwersitetlerinde okamak size kär saýlamakda ýardam berip biljegini   bilýarmisiňiz? “EducationUSA” ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat Serişdeler Merkezi bilen bilelikde size ABŞ-da giňden ýaýran kärler we hünärler barada maglumat almaga ýardam eder!

“EducationUSA” mart aýynyň 24 bilen 27-si aralygynda “ABŞ-da Ýokary Bilim Hünarmenler Sergisini” gurnaýarlar.

Görnükli üstünlikleri gazanan iki sany alyp baryjylar size hünar saýlap seçmek we gelejekde dereje gazanmak bilen bagly öz tejribelerini paýlaşyp her gün çykyş ederler.

Serginiň doly tertipnamasy ýakyn geljekde siziň dykkatyňyza hödürlener.

Maglumat we medeniýet bölümine barmagyň ugry şu kartada berilen (görkezilen).

image_pdfimage_print