FLEX Maksatnamanyň ýenijileri Amerika gitdiler


2023-nji ýylyň 15-nji awgustynda FLEX maksatnamasynyň yeňijileri üstünlikli ABŞ-a gitdiler we eýýam kabul edýan jemgyýetleri tarapyndan garşylandylar. Biz FLEX maksatnamasynyň ýeňijilerine üstünlik arzuw edip, 2024-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabat halkara howa menzilinde garşylamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

“Ýaş Hünarmenleriň Jemgyýeti” taslamasy- Türkmenistanda ýaşlaryň mümkinçiliklerini ösdürmek

FLEX maksatnamasynyň uçurymlary Ýelena Gareýewa’08 we Ýazjemal Nuryýewa’08 ýaşlaryň mümkinçiliklerini ösdürmäge gönükdirilen uzak möhletli taslamany ýola goýdular. Hünär derejesini ösdürýän seminarlary we özara utgaşmaklygy hödürleýän bu jemgyýetçilik taslamasy türkmen ýaşlarynyň arasynda uly meşhurlyga eýe. Esasy maksatlaryň biri hem bilelikde okamaga, paýlaşmaga we ösmäge ymtylýan hünarmenleriň aýratyn jemgyýetini birikdirmek we ösdürmek. Bu taslama Halkara bilim boýunça Amerikan geňeşlikleri we Türkmenistandaky ABŞ-nyň Ilçihanasy tarapyndan goldanylýar. Sapaklar Amerikan merkezinde geçirilýär we ABŞ-nyň Ilçihanasynyň sanly ulgam sahypalarynda mahabatlandyrylýar.

Continue reading “Ýaş Hünarmenleriň Jemgyýeti” taslamasy- Türkmenistanda ýaşlaryň mümkinçiliklerini ösdürmek