Tag Archives: activities

Biziň resmi IMO hasabymyza hoş geldiňiz!

Aşgabatdaky Amerikan Geňeşleriniň ofisindäki we Mary, Türkmenabat we Daşoguzdaky Amerikan
burçlaryndaky ähli jemgyýetçilik çäreleri goşmaça habar berilýänçä wagtlaýyn togtadyldy.

Şol bir wagtyň özünde, wirtual okuw çärelerini we programmalarymyzy we ABŞ-nyň bilimi boýunça
maslahatlarymyzy hödürleýäris.

Aşakdaky IMO hasaplarymyzda bize goşulmagyňyzy haýyş edýäris:
• Mary Amerikan burçy (+993 61277496)
• Daşoguz Amerikan burçy (+993 63903729)
• Türkmenabat Amerikan burçy (+993 63968579)

Bellik: Diňe bular Amerikan Geňeşleriniň resmi IMO hasaplarydyr.
Gyzykly ýazgylar üçin biziň bilen aragatnaşyk saklaň:
– Hünär derejesini ýokarlandyrmak
– ABŞ-da bilim
– Amerikany öwrenmek
– ABŞ bilen Türkmenistanyň arasynda medeni alyş-çalyş we ylym, inengineeringenerçilik, tehnologiýa,
sungat we matematika hakda gyzykly maglumatlar.

EdUSA kohort uçurymlary we Opportunity programmasynyň baýragynyň eýeleri bilen wirtual duşuşyk

Ilkinji wirtual sessiýanyň netijeliligi we üstünligi sebäpli “EducationUSA Türkmenistan”, talyplar we uçurymlar bilen has köp onlaýn sapaklary guramagy dowam etdirýär. Şeýlelik bilen, 2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde we 1-nji maýynda talyplar Roçester uniwersitetiniň “Halkara talyplara maliýe kömegi” we “Orange Community” kollejleri bilen “EducationUSA Ashgabat” ofisi bilen bilelikde guralan iki webinara gatnaşdy. Wirtual sessiýalar, Roçester uniwersiteti bilen interaktiw we göni wideo söhbetdeşligine 40-dan gowrak gatnaşyjy bilen “Zoom” programmasyny (göni wideo konferensiýasyna mümkinçilik berýän programma) ulanyp geçirildi we 29 gatnaşyjy Orange Coast kollejiniň webinaryna gatnaşdy. Sessiýanyň dowamynda gatnaşyjylar pikir alyşmaga, sorag bermäge we ABŞ-nyň bilimini maliýeleşdirmegiň dürli ýollary barada has köp zat öwrenip bildiler hem-de iki ýyllyk kollejler barada maglumat berildi.

Mundan başga-da, talyplar iňlis dilinde gürleýänler bilen göni ýaýlymda söhbetdeşlik edip tejribe gazanmaga mümkinçilikleri boldy, şol bir wagtyň özünde uniwersitet şäherçesindäki we şäheriň daşyndaky iş mümkinçilikleri, uniwersitet durmuşyna geçmek we başga-da kabul ediş işinde sorag-jogap sessiýasy ýaly dürli temalary Roçester uniwersitetinde we Orange Coast kollejinde halkara kabul ediş ofisiniň wekili bilen ara alyp maslahatlaşdylar. Webinarlar ýazga alyndy we ähli hasaba alnan talyplar bilen paýlaşyldy.