Category Archives: Flex

FLEX maksatnamasynyň uçurymlary bilen plastik çöpleme çäresi


Şu ýyly Dünýä güni “Earth day” mynasybetli Türkmenistanyň FLEX uçurymlary plastmassany gaýtadan işlemek taslamasyny gurnadylar. Bir hepdäniň dowamynda 6 sany uçurym öýlerden ulanylan plastmassa galyndylaryny ýygnadylar. Maý aýynyň 9-na uçurymlar ýygnan plastmassany Türkmenistanyň plastmassany gaýtadan işleýän kärhanasyna tabşyrdylar. Balkanabatly FLEX uçurymy Bagtygül Annaýewanyň aýdyşy ýaly: “ Plastmassanyň häzirki ulanylyş derejesi we ýerliksiz taşlamaklyk daşky gurşawyň hapalanmagyna getirýär. Daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaltmak üçin plastmassany gaýtadan işlemeklik, häzirki wagtda geçirilmesi mümkin bolan iň möhüm çäreleriň biridir.”
Mundan başga-da, uçurymlar FLEX uçurymlarynyň plastmassany gaýtadan işlemek baradaky taslamasynyň bir bölegi hökmünde Aşgabatdaky Amerikan Geňeşlikleriniň ofisine gaýtadan işlemek üçin gap almagy meýilleşdirýärler.

2021-2022 okuw ýyly üçin FLEX synagy: geçirilmeýändigi barada bildiriş

Häzirki global pandemiýasy bilen baglanyşykly, halkara gatnawlaryna girizilen çäklendirmeler sebäpli, Amerikan Geňeşlikleri 2021-2022-nji amerikan okuw ýyly üçin FLEX synagyny Türkmenistanda geçirmeýär.

2022-2023-nji okuw ýyly üçin FLEX maksatnamasyny 2021-nji ýylyň ahyryna geçirmegi meýilleşdirýär. Synagyň talaplary we täze synagyň tertibi barada maglumatlary we täzelikleri öwrenmek üçin biziň websahypamyzy barlamagy dowam etmegiňizi haýyş edyäris. Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, flex.tm@americancouncils.org   arkaly biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

FLEX bäsleşigi 2021 barada maglumat

2021-nji ýyldaky FLEX onlaýn synagynyň talaplary barada giňişleýin maglumat almak üçin aşakdaky linke basyň:

https://americancouncilstm.org/news/information-about-flex-testing-in-2021/

FLEX maksatnamasynyň ähli talaplaryna laýyk gelýän bolsaňyz we gatnaşmaga isleg bildirýän bolsaňyz, onda aşakdaky Gyzyklanma soragnamasyny dolduryň :

https://forms.gle/oXni9urKSdgEiUjK9

Üns beriň: Bu soragnama FLEX testi DÄL, bu siziň maksatnama gatnaşmaga isleg bildirýändigiňizi görkezýär. FLEX bäsleşigi tassyklanandan soň, biz siz bilen habarlaşarys.