FLEX Maksatnamasynyn Uçurumlarynyň “Re-entry” Çäresi

Iýul aýynyň 7-sine FLEX maksatnamasynyň 14 sany ýaş uçurymlary üçin “Re-entry” çäreleri ABŞ-nyň ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölüminiň Amerikan merkezinde geçirildi. Täze uçurymlary ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Mettýu S. Klimow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekili Mergen Säherow we Bilim ministrliginiň wekili Döwlet Ýazgulyýew garşyladylar. Myhmanlar, täze uçurymlaryň Türkmenistanyň we ABŞ-nyň arasyndaky medeniýet “köprüsi” bolup geljekde hem iki ýurdyň arasyndaky gatnaşyklary berkleşdirjegine ynam bildirdiler.

Soňra FLEX maksatnamasynyň koordinatory, FLEX uçurymlarynyň koordinatory we ýerli wekiller uçurymlara täzeden öz öýüne we durmuşyna uýgunlaşmaga kömek etjek interaktiw okuwlary geçirdiler.

Okuwyň dowamynda uçurymlar ýüze çykan soraglaryna soramaga, ABŞ-daky alan tejribelerini paýlaşmaga mümkinçilik aldylar we uçurymlaryň Türkmenistandaky mümkinçilikleri barada gyzyklandylar. Soňunda uçurymlar ABŞ-daky dostlaryna, kabul eden maşgalalaryna “Minnetdarlyk” kartoçkasyny doldurdylar.