FLEX bäsleşigi 2022 barada maglumat

FLEX maksatnamasynyň wirtual bäsleşigi, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan tassyklanandan soň başlar.

FLEX maksatnamasynyň wirtual bäsleşigi, aşakdaky talaplara laýyk gelýän Türkmenistandaky ähli ýokary synp mekdep okuwçylary üçin açyk bolar:

2005-nji ýylyň Mart aýynyň 15-den, 2007-njy ýylyň Maý aýynyň 31-i aralygynda doglan. Bellik: 11-nji synpda okaýan harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler.
• Soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk;
• Iňlis dilinde gowy gürleýän;
• Häzirki wagtda mekdepde okaýan, oňat we göreldeli bahalar alýan;
• ABŞ-nyň wizasyny almak üçin talaplara laýyk gelýän;
• Türkmenistanyň raýaty.

Goşmaça maglumat üçin +993-63-50-20-36 belgä ýüz tutyp bilersiňiz.