Category Archives: EdUSA

ABŞ-nyň kollejleri bilen EducationUSA onlaýn arkaly sergi

Biz, Sizi 2021-nji ýylyň Mart aýynyň 20-nde ABŞ – nyň kollejleri bilen ilkinji gezek geçiriljek “EducationUSA” onlaýn sergisine gatnaşmaga çagyrýarys! Bu onlaýn sergi siziň üçin, ABŞ-da bakalawr (hünärmen) derejesini almak we iňlis dili programmalaryny hödürleýän akkreditlenen ABŞ-nyň kollejleri bilen tanyşmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir we bu maglumatlary öý şertlerinde onlaýn usulda  öwrenip bilersiňiz!

ABŞ-nyň kollejleri bilen onlaýn bilim sergisiniň esasy mümkinçilikleri:

  • Sizi gyzyklandyrýan soraglary göniden-göni ABŞ-nyň kollejleriniň wekillerinden sorap bilersiňiz.
  • Sergi geçirilýän wagtynda, ABŞ-nyň hemme gatnaşýan kollejlerinden iň täze broşýuralary we olaryň hödürleýän kurslary barada maglumat alyp bilersiňiz.
  • ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlarynda okamaga isleg bildirýän bolsaňyz, Size dogry we doly maglumatlary berýän ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň maslahat merkezleriniň ulgamy bolup durýan EducationUSA maslahatçylary bilen pikir alyşyp bilersiňiz.  Biz Amerikada ýokary bilim barada resmi maglumatlaryň çeşmesi bolup durýarys!
  • ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlarynyň wekilleri bilen onlaýn duşuşyp, programmalar, kabul ediş prosesi, stipendiýa mümkinçilikleri, synaglaryň geçirilişi we başgalar barada iň täze maglumatlary alyp bilersiňiz.
  • Anketa tabşyrmak, kabul edilişik we başga-da dürli ugurlar boýunça peýdaly we gyzykly sapaklara gatnaşyp bilersiňiz.

Sene we wagt: Mart 20,2021

Gatnaşmak üçin şu çykgyda giriň: https://acfairs.easyvirtualfair.com/prefair/

Türkmenistanda EducationUSA: Halkara bilim hepdesi 2020

16-njy noýabrdan 20-nji noýabr aralygynda “EducationUSA” her ýyl geçirilýän Halkara bilim hepdeligine (IEW) bagyşlanan global çärä onlaýn seminarlaryň birnäçesini geçirdi, oňa 291-den gowrak adam gatnaşdy. Şu ýyl IEW-iň 21 ýyllygyny bellemek üçin EducationUSA bir hepdelik ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryndan çagyrylan spikerleriň, ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gatnaşmagynda doly wirtual seminaryny gurady.Amerikan geňeşlerini we ABŞ-nyň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän dürli alyş-çalyş programmalarynyň uçurymlary ABŞ-daky şahsy akedemiki tejribelerini paýlaşdy,pikir alyşmak, bilim çäreleri geçirildi we gyzyklanýan talyplar bilen ABŞ-nyň ýokary bilim jaýlary, dereje programmalary, maliýe kömegi we synag synaglary strategiýalary barada maglumat alyşdy, bularyň hemmesi bir maksada – ABŞ barada, onuň ýokary bilim ulgamy we daşary ýurtly talyplar üçin halkara mümkinçilikleri barada çuňňur düşünje bermek üçin ugrukdyrylan.

HALKARA BILIM HEPDESI 2020 (IEW)


Halkara Bilim Hepdesiniň (International Education Week) 21 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek baýramçylyga gatnaşyp halkara bilimiň artykmaçlygy we bütin dünýäde pikir alyşmak barada ýyllyk Halkara Bilim hepdesine goşulşyň. Bir maksada ugrukdurylan köp ýörite bilim çykyşlary, pikir alyşmak çäreleri bolar. Sizi hünärmenlik bilim mümkinçilikleri we şol ugurdan öz ara Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyk mümkinçilikleri bilen tanyş ederler.

Haçan: 2020-nji ýylyň 16-20-nji noýabry
Nirede: Zoom onlaýn üsti bilen
Nädip: Hepdelik çäreleriň dowamynda saýlan hemme sesiýalaryňyza gatnaşmak üçin bir gezek registrasiýa ediň.
Registrasiýa çykgydy: http://bit.ly/EdUSA_IEW2020

———————————————
DOWNLOAD FLYER