2015-nji Tomus Seminaryň Gatnaşyjylaryny üstünlikli tamamlany bilen Gutlaýarys!

Amerikan Geňeşleri Türkmenistanda geçirilen 2015-nji ýylyň Tomus Seminarynyň gatnaşyjylaryny doly bäş günlik intensiw seminary üstünlikli tamamlany bilen gutlaýarys. Şu Tomus Seminaryň bäş gün dowamynda gatnaşyjylar ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna giriş resminamalary tabşyrmagyň  ähmiýetli maglumaty baraga gönükdirilip, iň bäsdeş dalaşgär boldylar.

Continue reading 2015-nji Tomus Seminaryň Gatnaşyjylaryny üstünlikli tamamlany bilen Gutlaýarys!

image_pdfimage_print

Amerikan Geňeşlikleri FLEX 2015-2016 bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlaýar!

Amerikan Geňeşlikleri FLEX 2015 bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlaýar, olar Amerikan Birleşen Ştatlarynda 2015-16 okuw ýyly dowamynda okap ýaşarlar. Şu okuwçylar kabul edýän Amerikan maşgala-da ýaşap, Amerikaň orta mekdeplerinde okarlar. Geçen FLEX maksatnamasy örän bäsleşikli maksatnama bolup,onuň synaglaryna gatnaşanlaryň diňe 3% goterimi kabul edildi. Ýeňijileri ýene—de bir sapar gutlaýarys we olara bir ýylyň dowamynda wagtlaryny gyzykly hem-de täsinli geçirmeklerini arzuw edýäris.

image_pdfimage_print

Sag Bol, Jan!

Amerikan Geňeşlerin Türkmenistandaky işgärleri Jan Won Şlehiň guramamyza, onuň toparyna we biziň myhmanlara goşan bütin aňyrbaş gatanjy üçin, tüýs ýürekden minnetdarlygyny beýan edýär. Jan,öz tamasyny doly ödäp, bizde täzeden we gaýtadan örän dürs täsir galdyrdy. Biz oňa berk jan saglygy, sag-aman syýahat etmegini we has köp gyzykly başdangeçirmeleri arzuw edýäris. Sag bol Jan.

image_pdfimage_print