Tag Archives: alumni

FLEX uçurymlarynyň ýyllyk piknik

16-njy maýda Türkmenistanyň FLEX uçurymlary adaty ýyllyk çärä – Aşgabatdaky Garaşsyzlyk seýilgähinde maý piknikine ýygnandylar. Bu waka ähli ýaşdaky uçurymlaryň arasynda gaty meşhurdyr; iň ýaş gatnaşyjylar “bäbek” uçurymlar, iň ulusy FLEX uçurymlary03. Uçurymlaryň köpüsi çagalaryny köpeltdi we bu hakykat piknikde maşgala ýaly atmosfera döredýär.

Çärä gyzykly, dostlukly we işjeň ýagdaýda geçirildi. Ilki başda gatnaşyjylar frisbi we top oýunlaryny oýnadylar. Soň hemmeler pizza we içgiler bilen günortanlyk naharyna goşuldy.

Uçurymlar piknikiniň aýratyn we köp garaşylýan bölegi “Ak pil” oýny boldy. Her FLEX uçurymy owadan örtülen kiçijik sowgat getirdi. Sowgatlaryň arasynda gutlag kartoçkalary, batgalyklar we gyzgyn şokolad, bezeg şemleri bar. Gatnaşanlaryň hemmesi gaty tolgundylar.

Piknikiň soňky bölümi oýunlara bagyşlandy: Uno we Mafia. Uçurymlar ähli duýgulary, gümürtikleri we degişmesi bilen bu çärä kepderi hökmünde bu çäräniň iň işjeň we iň güýçli bölegi.

Piknik, gyzykly bölümden başga-da, FLEX uçurymlaryna birek-biregi has gowy tanamaga kömek etdi.

Seminar “çalt okamagyň 7 usuly” FLEX Maksatnama Uçyrymlaryna uçin

Ýanwar aýynyň 25-ne 2020, Amerikan Geňeşlikleriniň Aşgabat ofisinde Ilýas Seisow FLEX maksatnamasynyň uçurymlary bilen “çalt okamagyň 7 usuly” barada seminar geçirdi.


Seminaryň dowamynda Ilýas kitap okamagyň dürli usullary ýagny, bölümleri gaýtalap okamakdan başlap, okalan kitaplaryň statistikasyny döretmeklik bilen tanyşdyrdy.


Uçurymlar öz alan bilimlerini, gurnalan oýunlara gatnaşyp berkitmäge mümkinçilik aldylar.Seminaryň soňunda her bir gatnaşyjy özi barada aýratyn pikirler we tejribelerini ösdürmek üçin haýsy kitaby okamalydygy barada maslahatlar aldylar.

FLEX Maksatnamasynyn Uçurumlarynyň “Re-entry” Çäresi

Iýul aýynyň 7-sine FLEX maksatnamasynyň 14 sany ýaş uçurymlary üçin “Re-entry” çäreleri ABŞ-nyň ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölüminiň Amerikan merkezinde geçirildi. Täze uçurymlary ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Mettýu S. Klimow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekili Mergen Säherow we Bilim ministrliginiň wekili Döwlet Ýazgulyýew garşyladylar. Myhmanlar, täze uçurymlaryň Türkmenistanyň we ABŞ-nyň arasyndaky medeniýet “köprüsi” bolup geljekde hem iki ýurdyň arasyndaky gatnaşyklary berkleşdirjegine ynam bildirdiler.

Soňra FLEX maksatnamasynyň koordinatory, FLEX uçurymlarynyň koordinatory we ýerli wekiller uçurymlara täzeden öz öýüne we durmuşyna uýgunlaşmaga kömek etjek interaktiw okuwlary geçirdiler.

Okuwyň dowamynda uçurymlar ýüze çykan soraglaryna soramaga, ABŞ-daky alan tejribelerini paýlaşmaga mümkinçilik aldylar we uçurymlaryň Türkmenistandaky mümkinçilikleri barada gyzyklandylar. Soňunda uçurymlar ABŞ-daky dostlaryna, kabul eden maşgalalaryna “Minnetdarlyk” kartoçkasyny doldurdylar.