Tag Archives: testing

ÝOKARY SYNP MEKDEP OKUWÇYLARY ÜÇIN ABŞ-da BIR ÝYLLYK OKUW MAKSATNAMASY!

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri ABŞ-nyň hökümedi tarapyndan maliýeleşdirilýän ýokary synp mekdep okuwçylary üçin «FLEX» maksatnamasynyň 2019-njy ýylda geçiriljek bäsleşiginiň rejesi barada habar berýär. Bäsleşigiň ýeňijileri 2020-2021-nji okuw ýylynyň dowamynda kabul edýän amerikan maşgalalarynda ýaşamaga we amerikanyň orta mekdeplerinde okamaga mümkinçilik alarlar. Gitmek-gelmek we ABŞ-da ýaşamak bilen bagly bolan ähli harajatlary ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan maliýeleşdirilýän «FLEX» maksatnamasy dolulygyna öz üstüne alýar. Fiziki mümkinçiligi çäklendirilen okuwçylar hem bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. «FLEX» maksatnamasyna 300-den gowrak fiziki mümkinçiligi çäklendirilen okuwçy gatnaşdy we olaryň 6-sy Türkmenistanyň raýatydyr.

«FLEX» maksatnamasynyň bäsleşigi aşakdaky talaplara gabat gelýän ähli ýokary synp okuwçylary üçin açykdyr:

 • 2002-nji ýylyň mart aýynyň 15-den 2004-nji ýylyň maý aýynyň 31-i aralygynda doglan okuwçylar gatnaşyp bilýärler; ýöne 11-nji  synpda okaýan, harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler;
 • Häzirki wagtda mekdepde okaýan we mekdepdäki ýetişigi gowy bolan;
 • Iňlis dilinde gowy gürleşmek we ýazmak ukyplaryna eýe bolan;
 • Soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk;
 • ABŞ-nyň wizasyny almak üçin talaplara laýyk gelýan;
 • Türkmenistanyň raýaty bolan okuwçylar.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildiren okuwçylar ýany bilen hőkmany ýagdaýda dogluş hakyndaky şahadatanamasynyň asyl nusgasyny ýa-da pasportyny, 3×4 ölçegli bir fotosurat, ruçka getirmelidirler we synaglara hökmany ýagdaýda mekdep lybasynda gelmelidirler.

Bäsleşik merkezlerine gelen ähli okuwçylar, özlerini talaba laýyk, ýagny tertipli we sylaşykly alyp barmalydyrlar, okuwçy görkezilen düzgünleri berjaý etmedik ýagdaýynda, «FLEX» maksatnamasynyň bäsleşiginden çykarylyp bilner.

Test merkezlerinde öýjükli telefonlary ýa-da beýleki elektronik enjamlaryny (iPad, iPod, we ş.m.) ulanmak gadagandyr. Okuwçy ýokarda görkezilen enjamlary ýany bilen getiren ýagdaýynda, «FLEX»  maksatnamasynyň bäsleşiginden çykarylyp bilner.

Synagyň geçiriljek wagty

Türkmenbaşy, Balkan welaýaty

 

13- nji oktýabr

 

9:00 Мekdep № 10, ş.Türkmenbaşy

 

Balkanabat, Balkan welaýaty

 

20- nji oktýabr

 

9:00 Mekdep № 3, ş.Balkanabat
Daşoguz, Daşoguz welaýaty

 

27- nji oktýabr

 

9:00 Mekdep № 2, ş.Dashoguz
Türkmenabat, Lebap welaýaty

 

3- nji noýabr

 

9:00 Mekdep № 2, ş.Türkmenabat
Mary, Mary welaýaty

 

10- njy noýabr

 

9:00 Mekdep № 19, ş.Mary
Tejen, Ahal welaýaty

 

17- nji noýabr

 

9:00 Mekdep № 3, ş.Tejen
Aşgabat 24-nji noýabr

 

9:00 Mekdep № 20, ş. Aşgabat

*Ahal welaýatynyň okuwçylary özlerine has amatly bolan ýerde, ýagny Tejen ýa-da Aşgabat şäherinde geçiriljek bäsleşige gatnaşyp bilerler.

 **Öz şäherinde «FLEX» maksatnamasyna gatnaşyp bilmedik okuwçylar Aşgabat şäherinde geçiriljek «FLEX» maksatnamasynyň 1-nji tapgyryna gatnaşyp bilerler, ýöne bäsleşigiň 1-nji tapgyryna ýylda bir gezek gatnaşmaklyk rugsat edilýär.

 Doly maglumat almak üçin Amerikan Geňeşlikleriniň ofisine ýüz tutup bilersiňiz:

(+99312) 36-90-16; (+99363) 502036

http://americancouncilstm.org/flex/

FLEX Maksatnamasynyň Synaglary Açyk!


Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri FLEX maksatnamasynyň 2018-19-njy okuw ýyly üçin açylanlygy barada buysanç bilen habar berýär! Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň Bilim Ministrligine we Türkmenistanyň Daşary işler Ministrligine maksatnamany gurnamak boýunça berýän goldawlary üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Şeýle hem Amerikan Geňeşlikleri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetine FLEX maksatnamasyny dolulygyna maliýeleşdirýänligi üçin köp sag bolsun aýdýar. Bäsleşige gatnaşjaklara uly üstünlik arzuw edýäris!

2018 –2019-njy okuw ýyly üçin “FLEX” maksatnamasynyň mekdeplerde geçiriljek bäsleşiginiň tertipnamasy:

Şäheriň ady Senesi Wagty Mekdep
Daşoguz, Daşoguz welaýaty 2-nji dekabr 9:00 2-nji mekdep, Daşoguz şäherinde
Mary, Mary welaýaty 9-njy dekabr 9:00 19-njy mekdep, Mary şäherinde
Türkmenabat, Lebap welaýaty 16-njy dekabr 9:00 2-nji mekdep, Türkmenabat şäherinde
Türkmenbaşy, Balkan welaýaty 6-njy ýanwar 9:00 10-njy mekdep,Türkmenbaşy şäherinde
Balkanabat, Balkan welaýaty 13-nji ýanwar 9:00 3-nji mekdep , Balkanabat şäherinde
Tejen, Ahal welaýaty* 20-nji ýanwar 9:00 3-nji mekdep, Tejen şäherinde
Aşgabat şäheri** 27-nji ýanwar 9:00 20-nji mekdep, Aşgabat şäherinde

*Ahal welaýatynyň okuwçylary özlerine has amatly bolan ýerde, ýagny Tejen ýa-da Aşgabat şäherinde geçiriljek bäsleşige gatnaşyp bilerler

**Öz şäherinde FLEX maksatnamasyna gatnaşyp bilmedik okuwçylar Aşgabat şäherinde geçiriljek FLEX maksatnamasynyň 1-nji tapgyryna gatnaşyp bilerler, ýöne bäsleşigiň 1-nji tapgyryna ýylda bir gezek gatnaşmaklyk rugsat edilýär.

Bäsleşik aşakdaky talaplara gabat gelýän ähli ýokary synp okuwçylary üçin açykdyr:

 • 2001-nji ýylyň mart aýynyň 15-den 2003-nji ýylyň maý aýynyň 31-i aralygynda doglan okuwçylar gatnaşyp bilýärler; ýöne 11-nji synpda okaýan, harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler;
 • soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk;
 • iňlis dilini gowy bilýän;
 • soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk;
 • Türkmenistanyň raýaty bolan okuwçylar.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän okuwçylar öz ýany bilen:

 • dogluş hakyndaky şahadatnamasyny ýa-da pasportyny (resmi nusgasy);
 • bir surat (3×4 ölçegli);
 • ruçka ;
 • synaglara mekdep lybasynda gelmelidirler.

Bäsleşik 3 tapgyrdan ybarat: okuwçynyň iňlis dili bilimini barlaýan 15 minutlyk umumy test (1-nji tapgyr),  Iňlis dilinde düzme ýazmak (2nji tapgyr),  Iňlis dilinde test, düzme ýazmak hem-de söhbetdeşlik (3-nji tapgyr).

Synaglar Amerikan Geňeşlikleriniň wekilleri tarapyndan Türkmenistanyň bäş welaýatynda hem geçiriler.

FLEX maksatnamasy Türkmenistanyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylaryna alyş-çalyş mümkinçiligini hödürleýän maksatnama bolup, ABŞ-da 2019-2020-njy okuw ýylynyň dowamynda bilim almaga mümkinçilik berýär.  Maksatnama gatnaşyjylaryny öýlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmeklige we yzyna gaýdyp gelmekligi üçin ähli harajatlary öz üstüne alýar, şeýle hem gatnaşyjylara talyp haklary berilýär.

Bäsleşige gatnaşyjylar amerikan maşgalasynda ýaşamak, mekdeplerinde okamak we sapakdan daşary işlere gatnaşmak bilen ABŞ hakynda giňişleýin öwrenerler.  Şeýle hem maksatnama gatnaşyjylary kabul edýän guramalar we ýerli birleşikler tarapyndan geçirilýän çärelerine gatnaşyp bilerler, şeýlelik bilen olara amerikanlylary öz ýurdynyň medeniýeti bilen tanyşdyrmaga mümkinçilikler beriler.

Maksatnama gatnaşyjylar ABŞ-da bilim ugrynda işleýän ökde hünärmenler tarapyndan saýlanylýarlar.  Saýlaw  açyk bäsleşigiň, söhbetleşigiň, hödürnamanyň we iňlis dili bilimini barlaýan testirlemeleriň netijesi we okuwçynyň ABŞ-da bir ýylyň dowamynda ýaşamaga bolan ukyby boýunça geçirilýär.

Bu maksatnama ähli okuwçylar üçin we şol sanda fiziki mümkinçiligi çäklendirilen okuwçylar üçin hem açykdyr. Eýýäm 300-den gowrak fiziki mümkinçiligi çäkli bolan okuwçylar şu maksatnama gatnaşdylar we ABŞ-da bilim aldylar.

Siziň welaýatyňyzda geçiriljek bäsleşik barada doly maglumat üçin Halkara Bilim boyunça Amerikan Geňeşlikleriniň ofisine ýüz tutyp bilersiňiz
Görogly köçesi 48a
Telefon/Fax: +99312  36-90-16/21; +99363 50-20-36

Email: flex@americancouncilstm.org
http://americancouncilstm.org