FLEX Minnetdarlyk Güni 2022 tutuş Türkmenistanda bellendi!

FLEX minnetdarlyk güni 2022, 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň dört welaýatynda bellenildi. Bu çärä dürli ýyllardan we welaýatlardan umumy 35 uçurym gatnaşdy, olar FLEX maksatnamasynyň we Amerikanyň kabul edýän jemgyýetiniň Minnetdarlyk gününi bellemek üçin uçurymlar ACCELS (Aşgabat), Türkmenabat Amerikan burçy, Mary Amerikan burçy we Daşoguz Amerikan burçuna ýygnandylar. Paýtagtda geçirilen dabara ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Metýu Klimowyň we Amerikan Geňeşlikleriniň Müdiri Kerri Milleriň açylyş sözlerinden başlap, bingo, ownuk oýun oýnamak, ýörite döredilen FLEX uçurymlarynyň minnetdarlyk çarçuwasy bilen surata düşmek we FLEX minnetdarlyk kartlaryny doldurmaklyk bilen dowam etdi. Mundan başga-da, uçurymlara iýmit, içgiler we FLEX maksatnamasynyň logosy bilen bezelen tort hödürlendi. Maksatnama minnetdarlyk bildirmekden başga-da, uçurymlar biri-biri bilen iş we şahsy durmuşlary barada gürleşip hasam ýakynlaşdylar. FLEX maksatnamasynyň uçurymy bolmak bu bir maşgala ýaly birek-birek bilen gyzgyn duýgulary paýlaşmak. FLEX uçurymlarynyň aýdyşy ýaly “Bir gezek FLEX hemişelik FLEX”!

Türkmenistandaky FLEX uçurymlary Ýöreýiş ýaryşyna gatnaşýarlar!

Türkmenistandaky FLEX uçurymlarynyň koordinatory Ýelena Gareýewa’08, Bütindünýä Arassalaýyş gününi bellemek üçin FLEX uçurymlarynyň arasynda 7-20-nji sentýabr aralygynda Ýöreýiş Ýaryşy 2022-ni gurnady. Bu ýaryşa Türkmenistanyň 5 welaýatyndan we daşary ýurtlardan 20 sany FLEX uçurymy pyýada ýöremäge, ädimlerini sanamaga we üstünliklerini Ýelena bilen paýlaşmaga işjeň gatnaşdy.

Continue reading Türkmenistandaky FLEX uçurymlary Ýöreýiş ýaryşyna gatnaşýarlar!

Türkmenistanda “Duýgy dünýäsini ösdürmek” boýunça seminar

7-nji sentýabrdan 10-njy sentýabr aralygynda Türkmenistandaky FLEX uçurymlarynyň koordinatory Yelena Gareýewa’08, Türkmenabat Amerikan burçunda 13 gatnaşyjy bilen “Duýgy intellekti” atly seminary gurnady. Seminar, guramaçynyň “FLEX-başarnygy” seminarynda alan teoretiki we amaly maşklaryny öz içine aldy. Mowzuklar esasan hem işjeň hereket etmek, pikirlenmek we gürlemek, şeýle hem öz-özüňi tanamak düşünjesi, pikir ýalňyşlyklary, ünsli diňlemek we gatnaşmak, stres dolandyrylyşy, gorky, alada we howsala düşmek hüjümlerini tapawutlandyrmakdan ybaratdy.

Continue reading Türkmenistanda “Duýgy dünýäsini ösdürmek” boýunça seminar