“FLEX” Maksatnamasynyň Synaglary Açyk!

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri “FLEX” maksatnamasynyň bäsleşiginiň açylanlygy barada buysanç bilen habar berýär!  Türkmenistanyň Bilim Ministrligine we Türkmenistanyň Daşary işler Ministrligine “FLEX” maksatnamasynyň bäsleşigini gurnamak boýunça berýän goldaw we ýardamlary üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Bu ýyl üçin ýenijileriň sany 15. Şeýle hem Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasyna olaryň “FLEX” maksatnamasyna berýän goldaw we ýardamlary üçin köp sag bolsun aýdýarys. “FLEX” maksatnamasy dolulygyna ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär. Ýeňijiler öz daşary ýurt pasportyny almak üçin, hossarlaryndan notarial razyçylyk almak üçin we resminamalaryny Aşgabatdaky ofisimyza ugratmak üçin çykdaýjylary özleri töleýärler. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ählisine uly üstünlik arzuw edýäris!

FLEX” maksatnamasynyň bäsleşiginiň tertipnamasy:

Okuwçylar diňe özleriniň ýaşaýan welaýatyna görä bellenen günde, sagatda we ýerde bäsleşige gatnaşyp bilerler – BAŞGA ÝAGDAÝLAR KABUL EDILENOK.

Welaýatlar

Güni

Wagty

Mekdep

Adresi

Mary, Mary welaýaty

Daşoguz, Daşoguz welaýaty

Balkanabat, Balkan welaýaty*

14-nji ýanwar

10:00

20-nji mekdep, Aşgabat Aşgabat şäherinde, Bäşimow köçesi,20
Türkmenabat, Lebap welaýaty

Türkmenbaşy, Balkan welaýaty

Ahal welaýaty*

21-nji ýanwar

10:00

20-nji mekdep, Aşgabat Aşgabat şäherinde, Bäşimow köçesi,20
Aşgabat*

28-njy ýanwar

09:00

20-nji mekdep, Aşgabat Aşgabat şäherinde, Bäşimow köçesi,20

*Okuwçylar FLEX maksatnamasynyň 1-nji tapgyryna ýylda bir gezek gatnaşyp bilýärler. Ýylda bir gezekden köp gatnaşanlar bäsleşikden çykarylýar. Okuwçylar diňe ýaşaýan ýerine görä bellenilen güni bäsleşige gatnaşyp bilýärler.

Bäsleşigimize aşakdaky talaplara gabat gelýän okuwçylaryň ählisi çagyrýarys:

  • 2000-nji ýylyň Mart aýynyň 15-den, 2002-nji ýylyň Maý aýynyň 31-i aralynda doglan; 11-nji synpda okaýan gulluk borjuny ýerine ýetirmeli okuwçylar bäsleşige gatnaşyp bilmeýärler.
  • Bäsleşik geçirilýän wagty orta mekdepde okaýan, mekdep ýetişigi gowy bolan;
  • Iňlis dilini gowy bilýän;
  • Soňky 5 ýylyň dowamynda ABŞ-da 3 aýdan köp bolmadyk;
  • Amerikan wizasyny almak üçin ähli talaplara gabat gelýän;
  • Türkmenistanyň raýaty;

Ähli gabat gelýän okuwçylary synagyň 1-nji tapgyryna gatnaşmaga çagyrýarys. OLAR ÝANY BILEN:

  • dogluş hakyndaky şahadatnamasyny ýa-da pasportyny;

  • Bir surat (3×4 ölçegli);

  • Ruçka getirmelidirler;

  • synaglara mekdep lybasynda gelmelidirler.

Bäsleşik merkezlerine gelen ähli okuwçylar, özlerini talaba laýyk, ýagny tertipli we sylaşykly alyp barmalydyrlar, okuwçy görkezilen düzgünleri berjaý etmedik ýagdaýynda, FLEX maksatnamasynyň bäsleşiginden çykarylyp bilner.

Test merkezlerinde öýjükli telefonlary ýa-da beýleki elektronik enjamlaryny ((iPADs, iPODs,we ş.m.) ulanmak gadagandyr. Okuwçy ýokarda görkezilen enjamlary ýany bilen getiren ýagdaýynda , FLEX maksatnamasynyň bäsleşiginden çykarylyp bilner.

Amerikan Geňeşlikleri okuwçynyň bäsleşik geçirilýän ýere gelmegi üçin ýol harajatlaryny tölemeýär. Okuwçy we onuň hossarlary bäsleşigiň ähli tapgyryna hem gatnaşmak üçin ýol harajatlaryny özbaşdak tölemelidirler. AMERIKAN GEŇEŞLIKLERI OKUWÇYLARYŇ WE OLARYŇ HOSSARLARYNYŇ BÄSLEŞIGE GATNAŞMAGY ÜÇIN EDEN ÝOL HARAJATLARYNY TÖLEMÄGE ÝA-DA ÖWEZINI DOLDURMAGA JOGAPKÄR DÄLDIR.

Synaglar Halkara Bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleriniň agzalary tarapyndan ýurdumyzyň bäş welaýaty üçin hem Aşgabat şäherinde geçiriler.

Bäsleşik 15 minutdan ybarat bolup, okuwçynyň iňlis dilinden bilimini barlaýan umumy test (1-nji tapgyr), Iňlis dilinde düzme ýazmak (2-nji tapgyr), we Iňlis dilinde test, düzme ýazmak hem-de söhbetdeşlik (3-nji tapgyr).

Özüniň 26-njy ýylynda “FLEX” maksatnamasy Türkmenistanyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylaryna 2018-2019-njy okuw ýyly üçin alyş-çalyş mümkinçiligini hödürleýän maksatnama bolup, Maksatnama gatnaşyjylaryny öýlerinden ABŞ-da boljak ýerlerine çenli gitmeklige we yzyna gaýdyp gelmekligi üçin ähli harajatlary öz üstüne alýar, şeýle hem gatnaşyjylara talyp haklary berilýär.

Bäsleşige gatnaşyjylar amerikan maşgalasynda ýaşamak, mekdeplerinde okamak we sapakdan daşary işlere gatnaşmak bilen ABŞ hakynda giňişleýin öwrenerler. Şeýle hem maksatnama gatnaşyjylary kabul edýän guramalar we ýerli birleşikler tarapyndan geçirilýän çärelerine gatnaşyp bilerler, şeýlelik bilen olara amerikanlylary öz ýurdynyň medeniýeti bilen tanyşdyrmaga mümkinçilikler beriler.

Maksatnama gatnaşyjylar ABŞ-da bilim ugrynda işleýän ökde hünärmenler tarapyndan saýlanýarlar. Saýlaw açyk bäsleşigiň, söhbetleşigiň, häsiýetnamanyň we iňlis dili bilimini barlaýan testirlemeleriň netijesi boýunça geçirilýär.

Bu maksatnama ähli okuwçylar üçin we şol sanda maýyp çagalar üçin hem açykdyr.  Eýýäm 300-den gowrak fiziki mümkinçiligi çäkli bolan okuwçylar şu maksatnama gatnaşdylar we ABŞ-da bilim aldylar.

Doly maglumat almak üçin Amerikan Geňeşlikleriniň ofisine ýüz tutup bilersiňiz:

(+99312) 36-90-16; (+99362) 01-51-87

image_pdfimage_print

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň “FLEX” maksatnamasy barada beýannamasy

Her güýz ABŞ-nyň Ilçihanasy Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşligi bilen bilelikde Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryny “FLEX” maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýardy. 2016-njy ýylda müňden gowrak mekdep okuwçysy 2017-2018-nji okuw ýylyny ABŞ-nyň orta mekdepleriniň birinde okamaga mümkinçiik berýän 25 orna dalaş etdiler. Geçen ýyl Amerikan Geňeşligi  sentýabr bilen noýabr aýlarynyň aralygynda Aşgabat, Balkanabat, Daşoguz, Mary, Tejen we Türkmenbaşy şäherlerinde synaglary geçirdi. Bu synaglara gatnaşmaga isleg bildiren we ähli talaplara, şol sanda ýaş bilen baglanşykly talaplara laýyk gelýän ähli mekdep okuwçylar gatnaşdy. Bu maksatnama iki ýurdyň özara düşünişmegini  artdyryp Türkmenistanyň okuwçylaryna ýatdan çykmajak medeni tejribe hödürleýär. ABŞ-nyň Ilçihnanasy bu maksatnamany goldaýanlygy üçin örän şat.

Biz 2017-nji ýylyň “FLEX” maksatnamasy boýunça synaglaryň geçiriljek senesiniň ýakyn wagtda belli bolmagyna garaşýarys. Häzirki wagtda, ABŞ-nyň Ilçihanasy we Amerikan Geňeşligi synaglary başlamak üçin Türkmenistanyň Hökümetiniň razylygyna garaşýar. Türkmenistanyň Hökümeti öz razylygyny berenden soň, “FLEX” synaglarynyň geçiriljek ýeri we senesi Ilçihananyň web-saýty we beýleki internet sahypalarynyň üsti bilen bildiriler. “FLEX” synaglaryny Amerikan Geneşligi geçirýändigini ýatladyp “FLEX” maksatnamasyna degişli ähli soraglaryňyzy Amerikan Geňeşligine gönükdirmegiňizi Sizden haýyş edýäris.

image_pdfimage_print

Halkara Bilim Hepdeligi (HBH)


Halkara Bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleriniň Bilim we maslahat beriş merkezine dünýä derejinde geçirilýän Halkara bilim hepdeligini bellemek üçin goşulyň (rejesine  serediň). Bu ýyl HBH-niň 17 ýyllygy sebäpli ählisi bir esasa gönükdirilen-ýagny Amerikanyň Birleşen ştatlarynda ýokary bilim almak bilen tanyşdyrmaklyk üçin köp özboluşly bilim prezentasiýalaryny, pikirlenişli oýunlardyr, çareleri gurnarys.

Download the schedule
image_pdfimage_print