Tag Archives: flex

FLEX bäsleşigi 2021 barada maglumat

2021-nji ýyldaky FLEX onlaýn synagynyň talaplary barada giňişleýin maglumat almak üçin aşakdaky linke basyň:

http://americancouncilstm.org/news/information-about-flex-testing-in-2021/

FLEX maksatnamasynyň ähli talaplaryna laýyk gelýän bolsaňyz we gatnaşmaga isleg bildirýän bolsaňyz, onda aşakdaky Gyzyklanma soragnamasyny dolduryň :

https://forms.gle/oXni9urKSdgEiUjK9

Üns beriň: Bu soragnama FLEX testi DÄL, bu siziň maksatnama gatnaşmaga isleg bildirýändigiňizi görkezýär. FLEX bäsleşigi tassyklanandan soň, biz siz bilen habarlaşarys.

Mary Amerikan Burçunyň FLEX maksatnamanyň 2020 Uçurumlaryna gurnap beren Hoş Geldiňiz duşuşygy

Mary şäherindaki Amerikan Burçy FLEX maksatnamasynyň 2020 Uçurumlaryna, 2020 FLEX maksatnamanyň finalistleri bilen Hoş Geldiňiz duşuşuguny gurnap berdi.

2019-2020 FLEX agzalary öýüňize hoş gaýdyp geldiňiz!

2019-2020 FLEX agzalary öýüňize hoş gaýdyp geldiňiz!
Siz ABŞ-da bir ýyl geçirdiňiz, mekdebinde okadyňyz, kabul eden maşgala bilen ýaşadyňyz we Amerikanyň topragynda türkmen medenýeti bilen paýlaşdyňyz.
FLEX programmasyndan 2019 -2020 ýylyň dowamynda alan täsiriňizi , başdan geçirmeleriňizi we bolup geçen wakalar barada diňlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris flexalumni@americancouncilstm.org
Türkmenistandaky FLEX programasynyň uçurymlarynyň maşgalamyza hoş geldiňiz we üstunlik!FLEX Topary
Amerikan Geňeşleri
Türkmenistan