Category Archives: FLEX Alumni

FLEX uçurymy 08 Röwşen Çaryýew bilen “Korporatiw dünýäni nädip çözdük we muny nädip edip bilersiňiz”

Maý aýynyň 15-nde FLEX maksatnamasynyň 2008 ýylyndaky uçurymy Röwşen Çaryýew (Aşgabat) “Korporatiw dünýäni nädip çözdük we muny Siz nädip edip bilersiňiz” atly mowzukda onlaýn söhbetdeşlik geçirdi. FLEX uçurymy, Philips-de üpjünçilik meýilnamalaşdyryş müdiri bolup işleýän we uniwersitetiň uçurymlaryna ilkinji iş tekliplerini almaga kömek edýän dosty Mile Tasewskini hem söhbetdeşlige çagyrdy. Gepleşigiň dowamynda Röwşen we Mile Amazon we Philips ýaly uly korporasiýalarda işlemek baradaky tejribeleri hakynda aýdyp berdiler we işe alyş we saýlaýyş işi barada çuňňur aýdyp geçdiler we mundan başga-da halkara kompaniýalarynda iş tapmak üçin möhüm görkezijileri maslahat berdiler. Uçurymlar ýokary bilim maksatnamalary, talyp haklary we aragatnaşyk mümkinçilikleri barada birnäçe soraglar berdiler. Umuman, bu söhbetdeşlige 18 sany uçurymlar gatnaşdy we olaryň 14-si Russiýadan, Türkiýeden we Germaniýadan goşulan FLEX uçurymlarydy. Uçurymlar bu gepleşigi diýseň höweslendiriji we ruhlandyryjy diýip hasaplap, alan bilimlerini ilkinji işlerine ýüz tutmakda ulanmaga sabyrsyzlanýarlar. FLEX uçurymy Röwşen “Işini ösdürmek 101” leksiýalaryna hem gatnaşmagy ähtimal.

FLEX uçurymlary bilen tigir sürmek

Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygy we Türkmenistanda ekologiki hereket mynasybetli FLEX uçurymlary tigir sürmek çäresine gatnaşdylar. Türkmenistanda ekologiki hereketiň esasy maksady paýtagtda ulaglaryň ulanylmagyny çäklendirmek we ýerine tigir ulanmakdy. Şeýlelik bilen, Tatýana Malyhina10 Aşgabat şäheriniň töwereginde 9 FLEX uçurymy bilen bilelikde tigir sürmek çäresini gurnady. Tigir sürmegiň dowamynda daşky gurşawy goramagyň, gaz zyňyndylarynyň we Türkmenistanda tebigaty goramak çärelerine her kimiň gatnaşmagynyň zerurdygy barada gyzgalaňly söhbetdeşlik boldy.

Aýlar Reýimowa’18 (Aşgabat) aýdyşy ýaly: “Toparlaýyn tigir sürmek gowy däbe öwrüldi. Meniň pikirimçe, bu ýaşlary sport bilen meşgullanmaga höweslendirýär”. Ondan soň, FLEX uçurymlary açyk pikniklere gatnaşyp, geljekdäki çäreleri gurnamak we meýilleşdirmek baradaky pikirlerini ara alyp maslahatlaşdylar.