Türkmenistanda “Duýgy dünýäsini ösdürmek” boýunça seminar

7-nji sentýabrdan 10-njy sentýabr aralygynda Türkmenistandaky FLEX uçurymlarynyň koordinatory Yelena Gareýewa’08, Türkmenabat Amerikan burçunda 13 gatnaşyjy bilen “Duýgy intellekti” atly seminary gurnady. Seminar, guramaçynyň “FLEX-başarnygy” seminarynda alan teoretiki we amaly maşklaryny öz içine aldy. Mowzuklar esasan hem işjeň hereket etmek, pikirlenmek we gürlemek, şeýle hem öz-özüňi tanamak düşünjesi, pikir ýalňyşlyklary, ünsli diňlemek we gatnaşmak, stres dolandyrylyşy, gorky, alada we howsala düşmek hüjümlerini tapawutlandyrmakdan ybaratdy.

Continue reading Türkmenistanda “Duýgy dünýäsini ösdürmek” boýunça seminar

FLEX bäsleşigi 2023 barada maglumat


2024-2025 okuw ýyly üçin FLEX maksatnamasynyň bäsleşigi

2024-2025 okuw ýyly üçin FLEX maksatnamasynyň bäsleşigine gatnaşmaga aşakdaky talaplara laýyk gelýän ýokary synp mekdep okuwçylary çagyrylýar:
2006-njy ýylyň mart aýynyň 15-den 2008-nji ýylyň maý aýynyň 31-i aralygynda doglan okuwçylar gatnaşyp bilýärler. Möhüm: 11-nji synpda okaýan, harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler.
• Häzirki wagtda mekdepde okaýan we mekdep ýetişigi gowy bolan okuwçylar;
• Iňlis dilini gowy bilýän;
•ABŞ-nyň wizasyny almak üçin talaplara laýyk gelýan;
•Türkmenistanyň raýaty bolan okuwçylar.


Synaglaryň rejesi

Bäsleşigiň geçirilýän ýeri Güni Wagty Mekdebi
Türkmenbaşy, Balkan welaýaty 15-nji oktýabr, 2023 09:00 Mekdep № 10, Türkmenbaşy ş.
Balkanabat, Balkan welaýaty 22-nji oktýabr, 2023 09:00 Mekdep № 3,Balkanabat ş.
Daşoguz, Daşoguz welaýaty 29-njy oktýabr, 2023 09:00 Mekdep № 2, Daşoguz ş.
Mary, Mary welaýaty 5-nji noýabr, 2023 09:00 Mekdep № 19, Mary ş.
Türkmenabat, Lebap welaýaty 12- nji noýabr, 2023 09:00 Mekdep № 2, Türkmenabat ş.
Aşgabat, Ahal welaýaty 26-njy noýabr, 2023 09:00 Мekdep № 20, Aşgabat ş.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildiren okuwçylar ýany bilen hőkmany ýagdaýda dogluş hakyndaky şahadatanamasynyň asyl nusgasyny ýa-da pasportyny, ýakynda düşülen 3×4 ölçegli bir fotosurat, ruçka we synaglara hökmany ýagdaýda mekdep lybasynda gelmeli.

*Öz şäherinde «FLEX» maksatnamasyna gatnaşyp bilmedik okuwçylar Aşgabat şäherinde geçiriljek «FLEX» maksatnamasynyň 1-nji tapgyryna gatnaşyp bilerler, ýöne bäsleşigiň 1-nji tapgyryna ýylda bir gezek gatnaşmaklyga rugsat edilýär.


Goşmaça maglumat üçin habarlaşyp bilersiňiz:

Tel: (+99312) 36-90-16; (+99363) 50-20-36;
El.poçta: flex.tm@americancouncils.org;
websahypa: https://americancouncilstm.org/flex

FLEX BÄSLEŞIGI 2022 BARADA MAGLUMAT

FLEX maksatnamasynyň wirtual bäsleşigi, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan tassyklanandan soň başlar.

FLEX maksatnamasynyň wirtual bäsleşigi, aşakdaky talaplara laýyk gelýän Türkmenistandaky ähli ýokary synp mekdep okuwçylary üçin açyk bolar:

2004-nji ýylyň Mart aýynyň 15-den, 2006-njy ýylyň Maý aýynyň 31-i aralygynda doglan. Bellik: 11-nji synpda okaýan harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler.
• Soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk;
• Iňlis dilinde gowy gürleýän;
• Häzirki wagtda mekdepde okaýan, oňat we göreldeli bahalar alýan;
• ABŞ-nyň wizasyny almak üçin talaplara laýyk gelýän;
• Türkmenistanyň raýaty.

Goşmaça maglumat üçin +993-63-50-20-36 belgä ýüz tutyp bilersiňiz.