FLEX uçurymlary bilen tigir sürmek

Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygy we Türkmenistanda ekologiki hereket mynasybetli FLEX uçurymlary tigir sürmek çäresine gatnaşdylar. Türkmenistanda ekologiki hereketiň esasy maksady paýtagtda ulaglaryň ulanylmagyny çäklendirmek we ýerine tigir ulanmakdy. Şeýlelik bilen, Tatýana Malyhina10 Aşgabat şäheriniň töwereginde 9 FLEX uçurymy bilen bilelikde tigir sürmek çäresini gurnady. Tigir sürmegiň dowamynda daşky gurşawy goramagyň, gaz zyňyndylarynyň we Türkmenistanda tebigaty goramak çärelerine her kimiň gatnaşmagynyň zerurdygy barada gyzgalaňly söhbetdeşlik boldy.

Aýlar Reýimowa’18 (Aşgabat) aýdyşy ýaly: “Toparlaýyn tigir sürmek gowy däbe öwrüldi. Meniň pikirimçe, bu ýaşlary sport bilen meşgullanmaga höweslendirýär”. Ondan soň, FLEX uçurymlary açyk pikniklere gatnaşyp, geljekdäki çäreleri gurnamak we meýilleşdirmek baradaky pikirlerini ara alyp maslahatlaşdylar.